Ekonomi

Kalmar kommuns nettokostnad för samtliga verksamheter uppgår till 3,6 miljarder kronor under ett år.

Bokslutskommuniké

Kommunledningskontorets ekonomienhet har upprättat preliminärt bokslut för 2017

Delårsrapporter

Kommuner är skyldiga att minst en gång per år upprätta en delårsrapport.

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Löpande under året sammanställs en uppföljning av ekonomi och verksamhet med prognos för helårsutfallet för hela ko...

Verksamhetsplan med budget

Kalmar kommuns budget - en ekonomisk planering

Årsrapporter

Årsrapporten utgör nämndens uppföljning, utvärdering och analys av året som gått.

Årsredovisning

Årsredovisningen beskriver kommunens ekonomiska ställning och verksamhet vid räkenskapsårets slut.