Råd om privata brunnar

Mikrobiologiskt förorenat vatten beror oftast på en otät brunnsvägg eller brunnslock som gör att föroreningar från omgivande mark eller ytvatten kan komma in. Har man bakterier i vattnet kan detta avhjälpas med att man kokar vattnet som ska användas till mat och dryck.

Borrad brunn

Bakterier i borrade brunnar förekommer nästan bara när röret mynnar under mark, antingen i en grund grop med betongringar eller i en gammal grävd brunn.

  • Se till att locket är tätt, så att smuts och djur inte kan komma ner i borrhålet.
  • Vid regn eller snösmältning kan röret översvämmas. Då måste röret antingen skarvas på eller tätas ordentligt. Tala med en brunns- eller rörfirma!

Grävd brunn

Det är vanligare med bakterier i grävda brunnar. Här kommer några tips om man har problem:

  • Trasiga betonglock, lock med ett hål i för en handpump eller dåliga trälock lagas eller byts.
  • Översta betongringen eller stenarna ska ligga minst ett par decimeter över markytan annars kan regn, smuts och smältvatten lätt rinna in. Om brunnskanten ligger i marknivå bör kanten höjas.
  • Kontrollera att det inte finns hål i brunnsväggen vid markytan eller en bit ner. Titta på brunnens insida om det finns spår av rinnande vatten eller smutsränder.
  • En gräsmatta, tät jord, betong, asfalt eller markplast är bra att ha nära brunnen och inte grus eller annat grovt material.
  • Se till att marken lutar från brunnen.

När brunnen är tätad måste vattnet som redan finns i brunnen renas. Detta kan ske på olika sätt. Om smuts kommit ner i brunnen räcker det ibland med att pumpa upp vatten och på så sätt rena brunnen. Pumpa dock inte bara ut vattnet precis intill brunnen för då har det snart runnit ned i brunnen igen. I regel behöver inte brunnen rensas, förutom om det hamnat en massa skräp och slam på botten.

Klorering

För att ta död på alla mikroorganismer går det t.ex. att desinficera vattnet. Detta sker enklast genom att hälla ner 2,5 dl klorin per 100 liter vatten i brunnen. Volymen räknas ut enligt formeln: radien i kvadrat x 3,14 x vattendjupet. Normalbrunnen (diameter 115 mm) har volymen 10 liter/meter vattenpelare. Fyll upp ledningarna fram till husets alla kranar och låt stå i ett dygn. Låt sedan vattnet flöda genom kranarna tills det blir klorfritt. Det känns på lukt och smak. Brunn och ledningar är nu desinficerade. Även om vattnet smakar och luktar lite klor en kort tid efter kloreringen är det fullständigt ofarligt att dricka.

En nackdel med kloreringen är att bakterierna i exempelvis en infiltrationsbädd kan slås ut när man sköljer ut det klorerade vattnet.

Det finns mer information om enskild dricksvattenförsörjning på livsmedelsverkets webbplats.

Sök på “Råd om enskild dricksvattenförsörjning” på www.slv.se

Fler sidor inom dricksvatten

Egen brunn

Det är du som brunnsägare som ansvarar för att vattnet har bra kvalitet. 1 januari 2024 upphörde tidigare gratis pr

Gratis radonundersökning

Har du en borrad brunn får du en gratis analys av radonhalten i vattnet.

Kalmar Vatten AB

Dricksvatten är vår viktigaste livsmedel. Det är skyddat genom lagstiftning och kontrolleras regelbundet för att hå

Naturliga kemiska kvalitetsproblem i dricksvatten

Det kan finnas naturliga kemiska problem i dricksvattnet i din brunn.

Registrera din brunn och få ett bättre skydd

Skydda din brunn genom registrering i Brunnsarkivet.

Tjänsten gratis vattenanalys upphörde 1 januari 2024

Tjänsten gratis vattenanalys för barnfamiljer upphörde att gälla 1 januari 2024.

Senast uppdaterad: 14 mars 2022
Publicerad: 18 mars 2020