Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Radon

Radon

Radon finns överallt, är osynligt och luktar inget men kan ändå vara farligt.

Radon finns naturligt i marken men även i byggnadsmaterial och ibland i vatten från borrade brunnar. Det är först när halterna av radon blir för höga som det är ohälsosamt. Det enda sättet att ta reda på vilken radonhalt du har i din bostad är att mäta.

Därför är radon farligt

Radon är en radioaktiv gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer. Radondöttrarna fastnar på damm som vi andas in och kommer på så sätt ner i lungorna. Lungorna kan skadas av detta och det kan ge lungcancer. Om du eller någon annan i bostaden röker ökar risken ännu mer.

Referensnivån och gränsvärden för radon talar om hur hög radonhalten som mest får vara i inomhusluft och vatten. Det är olämpligt med radonhalter över referensnivån och därför bör du göra något åt förhöjda radonhalter. Radonhalten i inomhusluft ska hållas så låg som det är rimligt och möjligt.

Referensnivån för radon i befintliga bostäder och allmänna lokaler är 200 Becquerel (Bq) per kubikmeter inomhusluft. För vatten gäller 1 000 Bq/liter.

Gränsvärden för radon gäller i nya byggnader och är bindande. För nya bostäder och allmänna lokaler är gränsvärdet 200 Becquerel (Bq) per kubikmeter inomhusluft.

Enda sättet att ta reda på vilken radonhalt du har i din bostad är att mäta.

Radonbidraget kan sökas av småhusägare i behov av radonsanering (radonhalten i inomhusluften måste överstiga 200 becquerel). Bidrag får lämnas med 50 procent av en skälig kostnad för åtgärderna, dock högst med 25 000 kronor och söks hos länsstyrelsen. Bidrag får inte lämnas för åtgärder som påbörjats innan en ansökan om bidrag har kommit in till länsstyrelsen.

Kontakt

Fler sidor inom luftkvalitet

Mätningar och luftvård

Mycket av den luftövervakning som bedrivs i länet görs inom ramen för Luftvårdsförbundets verksamhet.

Tomgångskörning

Tomgångskörning är tillåten i högst en minut. För hälsans och miljöns skull

Senast uppdaterad: 12 november 2020
Publicerad: 3 april 2017