Regional transportplan för Kalmar län

Kalmar läns transportplan för åren 2010-2021 innehåller åtgärder för att utveckla och förbättra transportsystemet för att nå en bättre utveckling i länet och regionen.

Inriktningen för länet har varit att åstadkomma en ”rund och gränslös region”. I Kalmar läns transportplan har de regionala målen och strategierna vävts samman till en helhet där viktiga interregionala och gränsöverskridande transportstråk pekats ut. För Kalmar kommun har Ostkuststråket - E22, Kust till kuststråket - Kust till kustbanan samt riksväg 25 och Östgötastråket - Stångådalsbanan och riksväg 34/23, varit de högst prioriterade stråken.

Regionala mål och regional utveckling

Det övergripande målet för länet är positiv regional utveckling och ett hållbart samhälle med hållbara resor och transporter.

Vi vill skapa bättre pendlingsmöjligheter inom länet och till angränsade arbetsmarknadsregioner, i första hand Karlskrona i söder, Linköping och Norrköping i norr samt Växjö och Jönköping i väster, men även bättre persontrafik till Öresunds- och Stockholmsregionen.

För godstransporter behövs ett långsiktigt hållbart väg- och järnvägsnät.

Vidare behövs goda flygförbindelser till internationella destinationer, liksom fungerande förbindelser över Östersjön, med andra länder inom EU, med Ryssland samt i en förlängning ännu längre österut.

Godstrafik

E22 är, i hela sin längd från Malmö till Norrköping, en viktig pulsåder. På sträckningen genom Kalmar län finns dock några ”flaskhalsar” som behöver åtgärdas för att vägen ska få den kapacitet den bör ha.

Vägarna från Smålandshamnarna västerut är av största betydelse för godstransporterna. I planen prioriteras några huvudvägar och skapar på så sätt några vägar med bästa möjliga framkomlighet.

På järnvägarna finns idag inte utrymme för den mängd gods som det finns önskemål att kunna transportera. För att ändra på det krävs bland annat utbyggnader av infrastrukturen. Att bygga järnväg kostar mycket och genom medfinansiering får vi till stånd strategiskt viktiga förbättringar på länets järnvägsnät, som den nationella transportplanen inte prioriterat.

Ökat användande av kollektivtrafik

Klimatutmaningen och länets mål att bli fossilbränslefritt 2030 ökar efterfrågan på effektiv kollektivtrafik.

Regionalt eftersträvar vi snabb och tät tågtrafik, och där tåg saknas nästan lika snabb busstrafik.

Med bra pendlarparkeringar vill vi underlätta bytet till tåg eller buss.

Nya knutpunkter längs kollektivtrafikstråken ska byggas, vilket ger stora tidsvinster som kommer göra kollektivtrafiken attraktivare. Man måste även kunna ta sig till dessa strategiskt placerade knutpunkter eller hållplatser på ett snabbt och helst koldioxidsnålt sätt.

Det ska vara lätt att cykla

I transportplanen för 2010- 2021 finns utrymme för satsningar på nya cykelvägar, framförallt sådana som samverkar med kollektivtrafiken.

Flera planeringsprocesser måste dra åt samma håll

I transportplanen för 2010-2021 finns medel till åtgärder som ska höja kompetensen och medvetandet hos alla aktörer, om hur vi genom förbättrad och ökad samordning mellan infrastrukturplaneringen, den kommunala fysiska planeringen och planeringen av kollektivtrafik, kan nå större vinster.

Förändring av attityder och vanor

Inom ramen för transportplanen kommer vi att genomföra projekt som syftar till att förändra attityder och därmed resvanorna till och från arbetet.

I den nationella planen finns färre objekt upptaget än vad regionen anser nödvändigt för att uppnå en positiv utveckling i Kalmar län. I den regionala planen avsätts därför 190 miljoner kronor, som medfinansiering i nationella objekt. De högst prioriterade stråken för Kalmar kommun är Ostkuststråket - E22, Kust till kuststråket - Kust till kustbanan samt riksväg 25 och Östgötastråket - Stångådalsbanan och riksväg 34/23.

Ostkuststråket

E22 har en starkt sammanhållande funktion för utvecklingen längs hela kusten. Stråket har direkt anslutning till länets viktiga hamnar och flygplatser.

E22 har stor betydelse för pendling inom länets gränser mellan Torsås, Kalmar, Mönsterås, Oskarshamn och Västervik men även till angränsande arbetsmarknadsretioner i Östergötland och Blekinge.

Ostkuststråket är också en betydelsefull pulsåder för gods i nord-sydlig riktning och fungerar även som huvudlänk för turisttrafiken till Öland och Gotland.

I länets transportplan för 2010-2021 har därför de flaskhalsar som finns längs vägen och som inte tas upp i den nationella planen, fått högsta prioritet. Som exempel kan nämnas att det finns beredskap att medfinansiera förbifart Mönsterås med 40 miljoner kronor.

Kust till kuststråket

Stråket utgörs av riksväg 25 mellan Kalmar och Halmstad via Växjö, och järnvägen Kust till kustbanan mellan Kalmar och Göteborg via Alvesta. Stråket har stor betydelse för pendling såväl inom som utanför länets gränser. Kust till kuststråket är också en betydelsefull pulsåder för gods i öst-västlig riktning.

Genom mötesspår förbättras kust till kustbanans kapacitet så att kollektivtrafiken likväl som godstrafiken kan utvecklas. Även lokala industrispår ska utvecklas. Nya hållplatser längs Kust till kustbanan, väderskydd, perronger, parkeringar för bil och cykel är vidare åtgärder.

Riksväg 25 ska åtgärdas för så jämn hastighet som möjligt. Delar av vägen kommer därför att byggas om så att 100-110 km/h blir standard. De hårdast belastade plankorsningarna ska byggas om till planfria korsningar, kurvor kommer rätas ut, trafiksäkerhetsåtgärder och breddning kommer också att genomföras.

Östgötastråket

Till stråket räknas väg 34/47 mellan Oskarshamn respektive Ålem och Linköping via Vimmerby. Även Stångådalsbanan, järnvägen mellan Kalmar och Linköping, hör till Östgötastråket.

Stråket har en avgörande betydelse för utveckling av kontakterna mellan norra Kalmar län och Linköping. Stångådalsbanan är ett viktigt pendlingsstråk som förbinder norra länsdelen med universitets- och tillväxtområdet i Linköping.

För turismen leder Östgötastråket till väl besökta turistmålet Vimmerby och Astrid Lindgrens värld.

Stråkets vägar och järnvägar är också väsentlig som godsstråk till och från hamnarna i Oskarshamn vid Mönsterås Bruk.

Genom kapacitetsförbättringar på Stångådalsbanan ska restiderna förkortas och pendlingsmöjligheterna därmed förbättras. Byggande av strategisk placerade knutpunkter, som underlättar byten mellan olika trafikslag, ger också bättre möjligheter att arbetspendla.

Fler sidor inom trafikutveckling

Ett upprop från sydost som utvecklar Sverige

Kalmar, Karlskrona och Växjö kommun har gått samman i ett upprop för bättre infrastruktur i sydöstra Sverige

Infrastrukturkansliet

Samarbete för att binda samman regionen med Kalmar och Linköping.

Kalmar central 2.0

Kalmar kommun utreder bästa plats för framtidens centralstation.

Senast uppdaterad: 26 oktober 2021
Publicerad: 22 maj 2017