Vad händer sen?

Så här går processen till

Bilden föreställer processen 1. Ansökan --> 2. Bygglovsbeslut --> 3. Tekniskt samråd --> 4. Startbesked --> 5. Arbetsplatsbesök --> 6. Slutsamråd --> 7. Slutbesked

Ansökan

När ansökan har kommit in till oss får du en bekräftelse på att vi har tagit emot ditt ärende. Vi börjar med att bedöma om din ansökan är komplett, det vill säga att den innehåller alla handlingar som behövs och att de är fackmässigt utförda. Om något saknas eller behöver förtydligas kontaktar vi dig inom tre veckor.

Beslut

När din ansökan är komplett prövar vi om eventuell detaljplan eller områdesbestämmelser tillåter att du bygger det du ansökt om. Om din åtgärd ligger utanför detaljplan eller områdesbestämmelser, prövar byggnadsnämnden om platsen är lämplig för det du vill bygga. Byggnadsnämnden prövar även om byggnaden är lämplig för sitt ändamål, om den har en god form-, färg- och materialverkan och om den är tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Ibland har andra sakägare (till exempel din granne) möjlighet att yttra sig. Då skickar vi ut ett brev till de berörda. I vissa fall kan det vara mer komplicerat. Då kan även andra behöva yttra sig, till exempel trafikverket.

Ett beslut kan innebära en beviljad, avslagen eller avvisad ansökan. Ofta är det handläggaren som fattar beslut om bygglov men i vissa ärenden krävs det att samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutet. När beslutet är fattat delges dina grannar beslutet och det publiceras i post- och inrikes tidningar. Om ingen överklagar inom fyra veckor vinner beslutet laga kraft.

Tänk på att du måste ha ett startbesked innan du får börja bygga!

Startbesked – Du får börja bygga

Innan du kan börja bygga måste du få ett startbesked. Ibland behövs det ett tekniskt samråd innan du kan få det. Då går vi tillsammans igenom hur arbetet kommer att planeras och organiseras. Om ett tekniskt samråd behövs får du information om det i bygglovsbeslutet. För anmälningspliktiga åtgärder krävs aldrig tekniskt samråd.

Arbetsplatsbesök

När bygget pågår kan du få ett besök av oss. Vi kontrollerar då att bygget följer kontrollplanen och det givna bygglovet.

Slutsamråd

När byggnationen är genomförd hålls i vissa fall ett slutsamråd som sker på byggplatsen. Då går vi bland annat igenom kontrollplanen samt utlåtandet som kontrollansvarig har gjort. Dessutom kollar vi så att allt är utfört enligt bygglovet.

Slutbesked

Innan du får flytta in, eller börja använda det du byggt behöver du ett slutbesked. Det är ett beslut och god kännande från oss om att det du byggt nu får tas i bruk och användas.