Markanvisningstävling - dagligvaruhandel med mera, Snurrom

Kartbild över Snurrom med området för markanvisningen markerat.

Markanvisningen kommer att gälla del av det gulmarkerade området.

Markanvisningstävling avseende dagligvaruhandel med mera, Snurrom, Kalmar kommun.

Kalmar kommun bjuder in till markanvisningstävling för byggaktör/etablerare som vill vara med och utveckla ett område för dagligvaruhandel (livsmedelsbutik) i kombination med bostäder och eventuellt annan verksamhet/kontor.

Om Kalmar kommun

Kalmar kommun är idag en drivkraft i regionen; en plats med framtidstro där man kan leva ett gott liv med närhet till stadens puls och en livskraftig landsbygd. Vi strävar efter att tillämpa klimatsmarta och ekologiska kretsloppsprinciper vid all planering och allt byggande. Det gäller såväl val av byggnadsmaterial och byggmetoder, som lokalisering och orientering av byggna­der. Vi värnar om ett socialt hållbart samhälle där välbefinnande, rättvisa, makt, rättigheter och individens behov är viktiga faktorer. Vi vill också att bostadsmarknaden ska svara mot olika befolkningsgruppers önskemål om bostad utifrån till exempel hushållsstruktur och fas i livscykeln.

Detta söker vi

Syftet med markanvisningstävlingen är att i ett tidigt skede hitta en aktör som visar på stabilitet och en god genomförbarhet i sitt förslag och via sin organisation. En aktör som bidrar till att utveckla ett kommande centrum i Snurrom på ett hållbart sätt med en god gestaltning.

Snurrom med sitt läge i utkanten av Kalmar stad kombinerar stadens variationsrika utbud med närheten till natur och rekreation. Med området knyts Lindsdal och staden ihop.

Aktuellt område

Området som markanvisningen kommer att rymmas inom är på del av fastigheten Kläckeberga 10:1, med ett läge söder om den kommande bad- och friskvårdsanläggningen samt på del av fastigheten Krafslösa 5:1 intill Norra vägen och entrén in till Snurrom. Markanvisningen kommer att avse ett område som inrymmer kvartersmark med en byggrätt för flerbostadshus med livsmedelsbutik och eventuell annan verksamhet i bottenplan samt bostäder och eventuellt kontor eller annat ovanpå.

Tävlingen

All information om tävlingen hittar du i markanvisningsprogrammet som finns under fliken "Tävlingshandlingar". Tävlingsbidragen ska vara inlämnade senast klockan 12.00 torsdagen den 31 mars 2022.

Välkommen med ditt bidrag!

Uppdaterad 22-01-21

Här lägger vi upp svaren på de frågor vi får under tävlingstiden.

Kommer markanvisningen att omfatta hela det på kartan streckade området?

Nej, markanvisningen gäller enbart byggrätten för livsmedelsbutik med bostäder och eventuell annan verksamhet, samt den kvartersmark som behövs för parkering, varuleveranser och liknande.

I detaljplanen kommer det att utredas om en byggrätt för livsmedelsbutik med bostäder och eventuell annan verksamhet/kontor bör placeras norr eller söder om Värsnäsvägen.

Mer information

Kontakt

Fler sidor inom markanvisning

Markanvisningstävling Fjölebro

Kalmar kommun bjuder in byggaktörer till markanvisningstävling i området Fjölebro mellan Lindsdal och norra Kalmar

Markanvisningstävling Trekanten

Kalmar kommun bjuder in byggaktörer till markanvisningstävling i området Trekanten i östra delen av Kalmar kommun.

Markanvisningstävling - sju villatomter i Jakobsberg, Smedby

Markanvisningstävling avseende sju villatomter i vårt nya villaområde Jakobsberg i Smedby.

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 28 juni 2022
Publicerad: 21 december 2021