Vad gäller för skolskjuts vid växelvis boende

Ett växelvis boende ska anses som ett fast arrangemang.

När barn till separerade föräldrar bor lika mycket hos båda föräldrar, kan det anses som ett växelvis boende. Det växelvisa boendet ska vara ett fast arrangemang som styrks med intyg eller med dom.

Behovsprövning av skolskjuts under dessa förutsättningar görs från båda vårdnadshavarnas adresser.

Skyldighet för kommunen att anordna skolskjuts om en elev har växelvis boende sträcker sig till växelvis boende inom Kalmar kommun, dock inte över kommungränsen.