Bidrag

Du kan få stöd för en del energibesparande åtgärder.

Energilagring

Du har möjlighet att söka bidrag för lagringssystem för egenproducerad, förnybar elenergi hemma.

Laddstation

För att förenkla säker hemmaladdning finns ett speciellt stöd att söka.

Rotavdrag

Rotavdraget innebär att du får göra avdrag för 30 procent av arbetskostnaden för åtgärden.

Solcellstöd

Regeringen har föreslagit att investeringsstödet för solceller och bidraget till energilager ersätts med ett skatte