Vad händer sen?

Processkarta - Ansökan - Startbesked - Slutbesked

Anmälningsärenden

Ansökan

När ansökan har kommit in till oss får du en bekräftelse på att vi har tagit emot ditt ärende. Vi börjar med att bedöma om din ansökan är komplett, det vill säga att den innehåller alla handlingar som behövs och att de är fackmässigt utförda. Om något saknas eller behöver förtydligas kontaktar vi dig inom tre veckor.

Startbesked – Du får börja bygga

När din ansökan är komplett och uppfyller kriterierna för att vara en bygglovsbefriad åtgärd utfärdar byggnadsnämnden ett startbesked. Tänk på att inte påbörja din åtgärd innan du har fått ett startbesked!

Slutbesked – Du får flytta in

Innan du får flytta in, eller börja använda det du byggt behöver du ett slutbesked. Det är ett beslut och godkännande från oss om att det du byggt får tas i bruk och användas.