Diskriminering och kränkande behandling på förskolan Svärdsliljan

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla elever i förskolan ska ha samma rättigheter.