Visselblåsarfunktion

Inom Kalmar kommunkoncern är vi angelägna om att leva efter våra riktlinjer, principer och gällande lagar. Vi vill göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom organisationen.

Vad är ett visselblåsarärende?

Enligt visselblåsarlagen är ett visselblåsarärende ett missförhållande som har allmänt intresse.

Det kan till exempel handla om:

  • ekonomisk brottslighet som att ge eller ta emot muta, bedrägeri och förfalskning
  • betydande brister i säkerheten på arbetsplatsen
  • betydande överträdelser av miljöregler och förorening av miljön
  • allvarliga former av diskriminering och trakasserier
  • grövre avvikelser från interna regler och riktlinjer
  • jäv
  • misshushåll med allmänna medel
  • överträdelser av lagar och andra föreskrifter
  • försök att täcka över något av ovanstående.

Vad är inte ett visselblåsarärende?

Skyddet omfattar som regel inte rapporter om personliga missförhållanden som uteslutande påverkar den rapporterande personen. Att man är missnöjd med sin lön eller har bekymmer med en kollega eller chef är exempel på frågor som typiskt sett inte är avsedda för visselblåsarfunktionen utan hanteras i andra befintliga kanaler.

Fler sidor inom kalmar kommuns visselblåsarfunktion

Så gör du för att visselblåsa

Du kan rapportera via ett utomstående IT-system eller telefon.

Offentlighet, sekretess och meddelarfrihet i visselblåsarärenden

Som anställd i Kalmar kommun omfattas du av meddelarfrihet.

Visselblåsarlagen och GDPR

Reglerna i visselblåsarlagen kompletterar de bestämmelser om behandling av personuppgifter som finns i dataskyddsfö

Extern rapportering

Du kan också rapportera till de myndigheter som av regeringen utsetts som behöriga att ta emot rapporter inom visst

Senast uppdaterad: 3 oktober 2022
Publicerad: 2 juni 2022