Hit kan du höra av dig om du känner oro efter dagens händelse vid Långviken

Under lördagen larmades polisen till Långviken, Stensö, efter att en mörkklädd och maskerad man synts till med ett vapenliknande föremål i handen. Bland de som befann sig i området fanns elever från Stagneliusskolan, vars studentkår hade ordnat ett arrangemang under dagen.

Offentlighet, sekretess och meddelarfrihet i visselblåsarärenden

Offentlighet och sekretess

De rapporter som inkommer till Kalmar kommuns interna visselblåsargrupp och utredningsfunktion blir som huvudregel allmänna handlingar och kan begäras ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Uppgifter som kan röja identiteten på rapporterande person omfattas av sekretess enligt offentlighet - och sekretesslagen.

För enskilda verksamhetsutövare råder motsvarande tystnadsplikt enligt Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. (Visselblåsarlagen)

Meddelarfrihet

Som anställd i Kalmar kommun omfattas du av meddelarfrihet.

Meddelarfriheten enligt tryckfrihetsförordningen (1 kap. 1 §) och yttrandefrihetsgrundlagen (1 kap. 1 och 2 §§) innebär en grundlagsskyddad rättighet att meddela uppgifter och underrättelser i vad ämne som helst för offentliggörande i bok, tidning eller annat grundlagsskyddat medium.

Meddelarfriheten innebär att du får lämna ut uppgifter i publiceringssyfte även om dessa omfattas av sekretess enligt offentlighet- och sekretesslagen. Det är enbart uppgifter som får lämnas ut, inte handlingarna som innehåller uppgifterna.

Möjligheten att rapportera om missförhållanden i Kalmar kommuns interna visselblåsarkanal inskränker inte din rätt att som offentliganställd använda dig av din meddelarfrihet.

Anskaffarfrihet

Anskaffarfrihet är den rätt som enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen tillkommer var och en att anskaffa uppgifter i syfte att låta publicera dem. Anskaffarfriheten kan ses som en utbyggnad av meddelarfriheten.

Undantag från meddelarfriheten

Det finns inskränkningar i meddelarfriheten för vissa typer av uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighet och sekretesslagen. Detta innebär att du inte får lämna ut dessa uppgifter även om syftet är offentliggörande.

Vilka uppgifter som inte omfattas av meddelarfriheten framgår i slutet av varje kapitel i offentlighet och sekretesslagen.

Efterforskningsförbud

Med efterforskningsförbud avses vanligen att myndigheter eller andra allmänna organ inte får efterforska vem som har lämnat ett meddelande med stöd av meddelarfrihet. Den som har tagit emot en uppgift som lämnats för publicering med stöd av meddelarfriheten har tystnadsplikt beträffande meddelarens identitet.

Repressalieförbud

Ett repressalieförbud innebär ett förbud för arbetsgivaren att bestraffa den som använt sig av sin meddelarfrihet.

Meddelarfrihet och sekretess i visselblåsarärenden

I offentlighet och sekretesslagen och Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (Visselblåsarlagen) finns bestämmelser om tystnadsplikt för uppgifter om bland annat rapporterande persons identitet.

Denna tystnadsplikt har inte företräde framför meddelarfriheten vilken innebär att uppgifter i visselblåsarärenden som exempelvis identitet kan komma att lämnas ut till media för offentliggörande. Eftersom uppgifter i visselblåsarärenden skyddas av en mycket snäv behörighet är det dock endast ett fåtal personer inom kommunen som har tillgång till uppgifterna.

Fler sidor inom kalmar kommuns visselblåsarfunktion

Visselblåsarfunktion

Vi vill göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom organisatio

Så gör du för att visselblåsa

Du kan rapportera via ett utomstående IT-system eller telefon.

Visselblåsarlagen och GDPR

Reglerna i visselblåsarlagen kompletterar de bestämmelser om behandling av personuppgifter som finns i dataskyddsfö

Extern rapportering

Du kan också rapportera till de myndigheter som av regeringen utsetts som behöriga att ta emot rapporter inom visst

Senast uppdaterad: 30 juni 2022
Publicerad: 2 juni 2022