Kommunfullmäktige 30 oktober 2023

Beslut i kortet är sammanfattningar av aktuella och utvalda politiska beslut som tagits i kommunfullmäktige i Kalmar kommun. Vill du läsa alla beslut som togs under senaste kommunfullmäktigemöte så hittar du dem i föredragningslistan, som är mötets dagordning.

Flexiblare modell för maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Kommunfullmäktige beslutade om en förändring av modellen för hur maxtaxan beräknas. Den modell som används idag är utformad utifrån kärnfamiljen, där det finns två föräldrar som bor tillsammans och har gemensam familjeekonomi. Det är inte längre normen för hur familjer ser ut. Därför upplevs modellen som ologisk och orättvis, till exempel därför att avgiften idag baseras på inkomsten enbart för vårdnadshavaren i det hushåll där barnet är folkbokfört.

Den nya modellen ska istället, om vårdnadshavarna önskar det, kunna ta fram uppdelade fakturor, där avgiften beräknas i de nya familjekonstellationerna var för sig. Avgiften blir då mer logisk och rättvis för var och en av familjerna.

Det kommer inte att vara obligatorisk eller tvingande att använda den nya modellen, det är upp till vårdnadshavarna att besluta om vilken variant de vill välja. Skälet till det är att kommunen inte för register över hur de olika familjekonstellationerna ser ut.

Förändringen träder ikraft från och med den 1 januari 2024. Se ärendet handlingar för exempel på beräkning av avgift med mera.

Kommunfullmäktige beslutar

  1. Att anta förslaget till förändrade tillämpningsföreskrifter för Maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg och att dessa tillämpningsföreskrifter ska gälla från och med 1 januari 2024.
  2. Att uppdra åt administrativ chef på utbildningsförvaltningen att tillse att tillämpningsföreskrifterna i övrigt får de redaktionella förändringar som beslutspunkt 1 innebär.
  3. Att uppdra åt administrativ chef på utbildningsförvaltningen att tillse att förändringen hanteras i administrativa stödsystem och att förändringen kommuniceras tydligt med både allmänhet (vårdnadshavare) och internt i organisationen.

Fler sidor inom beslut i korthet 2023

Kommunfullmäktige 25 september 2023

Här kan du läsa om de politiska besluten i Kalmar kommun efter varje kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige 27 november 2023

Här kan du läsa om de politiska besluten i Kalmar kommun efter varje kommunfullmäktige.

Senast uppdaterad: 3 november 2023
Publicerad: 1 november 2023