Kommunfullmäktige 27 november 2023

Beslut i kortet är sammanfattningar av aktuella och utvalda politiska beslut som tagits i kommunfullmäktige i Kalmar kommun. Vill du läsa alla beslut som togs under senaste kommunfullmäktigemöte så hittar du dem i föredragningslistan, som är mötets dagordning.

Risk- och sårbarhetsanalys

Paragraf 204/23, ärendenummer KS 2023/0495

Kommunfullmäktige antog risk- och sårbarhetsanalysen för år 2023 - 2026. Varje mandatperiod ska samtliga kommuner anta en risk- och sårbarhetsanalys. I analysen beskrivs de risker och sårbarheter som kommunerna kan utsättas för. Det kan gälla energiförsörjning, vattenförsörjning eller infrastruktur såsom vägar, järnväg, hamn eller flygplats, men även andra riskområden. I analysen beskrivs också brottsförebyggande eller exempelvis risker som följer av att alla inte är simkunniga.

Risk- och sårbarhetsanalysen är säkerhetsskyddsklassificerad, därför finns det delar av analysen som inte är offentliga. Den offentliga delen av analysen finns i föredragningslistan.

Ägardirektiv för kommunens bolag

Paragraf 208/23, ärendenummer KS 2023/0749

Kommunfullmäktige antog en uppdatering av ägardirektiven för de majoritetsägda bolag som ingår i koncernen Kalmar Kommunbolag AB. En ändring gäller till exempel Kalmarhems ökade fokus på underhåll och reinvesteringar i sitt bestånd. För några av bolagen har det betonats lite tydligare att man ska främja miljömässigt och på andra sätt hållbara verksamheter.

Läs ärendet i sin helhet i föredragningslistan.

Verksamhetsplan med budget 2024 och ekonomisk planering 2025–2026

Paragraf 209/23, ärendenummer KS 2023/0070

Kommunfullmäktige antog förslaget till Verksamhetsplan med budget för 2024 och ekonomisk planering för 2025–2026. Det betyder att samtliga nämnders begäran om medel genom äskanden eller förslag om dispositioner ur resultatutjämningsfond inför 2024 är besvarade.

Utgångspunkten för verksamhetsplanen är visionen för Kalmar kommunkoncern, ”Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre”, där kommunkoncernen har fem strategiska fokusområden:

  • Ordning och reda i ekonomin
  • Ett grönare Kalmar
  • Ett växande attraktivt Kalmar
  • Hög kvalitet i välfärden
  • Ett föredöme som arbetsgivare

Läs verksamhetsplanen och ekonomisk planering i sin helhet i föredragningslistan.

Fler sidor inom beslut i korthet 2023

Kommunfullmäktige 25 september 2023

Här kan du läsa om de politiska besluten i Kalmar kommun efter varje kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige 30 oktober 2023

Här kan du läsa om de politiska besluten i Kalmar kommun efter varje kommunfullmäktige.

Publicerad: 4 december 2023