Vattenskyddsområden

Gul skylt med texten "Vattenskyddsområde"

Rent vatten är vår viktigaste naturtillgång. Det är länsstyrelsen eller kommunen som tar beslut om att inrätta ett vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter. Skyddsföreskrifterna innebär inskränkningar i en fastighetsägares möjlighet att använda sin mark

Fler sidor inom vattendrag

Biotopvård

Biotopvård för en bättre biologisk mångfald.

Fria vandringsvägar

Fria vandringsvägar är en förutsättning för ett hälsosamt fiskbestånd och för ekosystem i balans.

Lekplatser i rinnande vatten

Vi jobbar för att skapa biotoper som fungerar som lekplatser för olika fiskarter.

Recipientkontroll

Den som släpper ut har också ett ansvar att kontrollera påverkan

Vattenövervakning

Övervakning är en viktig del av Kalmar kommuns arbete med vattendrag

Publicerad: 2 september 2022