Diskriminering och kränkande behandling på förskolan Trekanten

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Alla elever i förskolan ska ha samma rättigheter – flickor som pojkar och oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder.

Förskolan Trekantens Plan mot diskriminering och kränkande behandlingpdf