Verksamhetsidé och pedagogik på förskolan Läckeby

Jag kan, jag vill, jag duger!

På förskolan Läckeby arbetar vi för att arbetsmiljön främjar trygghet, trivsel och arbetsglädje för alla. Förskolan Läckeby är en plats där alla ska känna: jag kan, jag vill och jag duger. Vi vill genom denna vision skapa ett arbetsklimat som vilar på demokratins grund och med en tillåtande atmosfär, där vi respekterar varandras olikheter.

Allt vi gör i förskolan bygger på vår läroplan, Lpfö18. Läroplanen ligger till grund för alla förskolor i Sverige. Utifrån den planerar vi vårt dagliga arbete som sker tillsammans med våra barn i förskolan. Här förklarar vi ett antal begrepp vi använder i förskolan för att du som förälder lättare ska förstå vår planering och arbetssätt.

Temaarbete

I vårt temaarbete utgår vi varje läsår från ett huvudområde som exempelvis kan vara matematik, natur, språk eller liknande. Vid terminsstart genomför personalen en grovplanering av vad temat kan komma att beröra eller hur det ska startas upp. Barnen äger dock temat och arbetet tar ofta en annan riktning beroende på vart barnens intresse/nyfikenhet är.

Barn lär olika och därför ser vi till att ge barnen olika sinnesupplevelser av temat. Genom att se, höra och göra får barnen en bredare förståelse för vad exempelvis en katt är. Vi lägger stor vikt vid att hålla temat levande i vår inomhusmiljö. Med hjälp av böcker, spel, sånger/ramsor, bilder, filmer med mera ger vi barnen olika upplevelser knutna till temat.

Barnen ges olika utmaningar beroende på ålder och intresse.

Oavsett vilket tema vi arbetar med ser vi till att få in läroplanens alla områden på olika sätt. Är temat natur arbetar vi alltså med matematik och språkutveckling också.

Språk

Arbetet med barnens språkutveckling är något som följer med barnen genom hela deras vistelse hos oss på förskolan. Genom sagor, berättande, sånger, fingerlekar, ordlekar och vardagliga samtal ger vi barnet möjlighet att utveckla sin språkliga förmåga.

Böcker finns lättillgängligt för barnen och de har många möjligheter till att få krypa upp i soffan för att lyssna på en bok under vistelsen hos oss. Böckerna lånar vi i bokbussen som kommer varannan vecka, barnen turas då om att följa med dit och välja ut nya spännande böcker. Utöver traditionella böcker läser vi bordssagor, flanosagor, fingersagor med mera. Barnen får också ta del av olika dramatiseringar.

Matematik

Matematik i förskolan handlar om att synliggöra matematiken runtomkring oss. Barnens kläder är exempelvis fulla med olika färger, former och mönster. Genom att benämna det som finns i barnens omgivning med rätt begrepp lägger vi grunden för det matematiska språket. De får tidigt bekanta sig med den rätta benämningen för geometriska former, mönster, bråk med mera. Detta kan exempelvis ske under en fruktstund då vi delar äpplet i fjärdedelar.

Genom lek, sånger och spel lär sig barnen bland annat färg, form, antal/siffror, talföljd, sorteringsövningar, lägesord, rimlighet, mönster, likheter och olikheter med mera.

Vi försöker även få in det matematiska tänket hos barnen. Detta kan exempelvis ske vid samlingen då vi ser över barnens närvaro. Vi är 10 barn nu men ett barn kommer efter lunch, hur många blir vi då? Är vi fler eller färre än vi var igår? Vem är längst? Den som är äldst behöver nödvändigtvis inte vara längst och så vidare. Hur många tallrikar behövs till lunchen? Vi är 12 barn men också tre vuxna.

Fler sidor inom välkommen till förskolan läckeby

Om förskolan

Här kan du läsa mer om förskolan Läckeby

Planer och styrande dokument på förskolan Läckeby

Här finns länkar till förskolan Läckebys styrdokument

Modersmål

Modersmål i Kalmar kommuns enheter

Miljö

Här kan du läsa om förskolans miljöarbete

Matsedel för förskolan Läckeby

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Tillgänglighet på förskolan

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor

Senast uppdaterad: 7 oktober 2021
Publicerad: 4 december 2020