Äldres hälsa

Att skapa förutsättningar för ett gott åldrande med god hälsa i Sverige, är en utmaning för samhället. Andelen äldre ökar och fler än någonsin får uppleva hundraårsdagen. Det finns goda belägg för att hälsofrämjande aktiviteter sent i livet ger positiva effekter på äldres möjligheter att bevara sin goda hälsa, kort sagt; det lönar sig att satsa på folkhälsa i alla åldrar!

Det är aldrig försent att främja äldres hälsa, ju längre vi lever med god hälsa desto större vinster för den enskilde individen men även för samhället i övrigt.

Ett aktivt åldrande innebär livslångt lärande, längre arbetsliv, senare och mer gradvis pensionering, att människor fortsätter att vara aktiva även efter pensionering och deltar i utvecklande aktiviteter som främjar hälsa. Hälsosamma levnadsvanor, sociala kontakter och god vård vid behov kan förbättra hälsoläget långt upp i åldrarna. Enligt forskning är det främst fyra områden som är betydande för att främja ett hälsosamt åldrande;

  • Social gemenskap och stöd
  • Meningsfullhet och delaktighet
  • Fysisk aktivitet
  • Bra matvanor

Insatser inom dessa områden kan påverka hälsan i positiv riktning, speciellt för personer som inte är i behov av större stödinsatser för att klara vardagen.

Fysisk aktivitet

Den grupp som har störst hälsomässig vinst på att bli fysisk aktiv är den grupp som rör sig i liten utsträckning eller är helt stillasittande. Generellt sett är ensamboende äldre mindre fysiskt aktiva och har en mer stillasittande fritid än sammanboende äldre. De positiva hälsovinsterna med fysisk aktivitet är möjliga för i stort sett alla, såväl yngre äldre som för de allra äldsta, vilket gör att det är viktigt att uppmuntra till fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet är ett effektivt sätt att behålla en hög grad av självständighet hos äldre personer och inte minst effektiv för att förebygga fallolyckor också hos personer som aldrig varit fysiskt aktiva.

För att öka fysisk aktivitet hos äldre genomför Kalmar kommun i samverkan med Region Kalmar och Smålandsidrotten programmet Sund, smart, stark senior under hösten 2017.

Fler sidor inom folkhälsoarbete

Fallprevention

Fallolyckor är den olyckstyp i Sverige som orsakar flest akutbesök, inläggningar på sjukhus och flest dödsfall

Senast uppdaterad: 4 februari 2019
Publicerad: 3 november 2017