Skogsvård

Kalmar kommun äger cirka 1 800 hektar skog. Det är i första hand tätortsnära skog.

Åtgärder i bostadsnära skog

När röjning och andra åtgärder utförs sätter vi upp informationsskyltar. Under arbetena kan det tidvis vara svårt att ta sig fram på en del stigar. Tänk på att hålla ett avstånd på minst 90 meter till maskiner och skogsarbetare, för att inte riskera olyckor. Arbetena utförs av externa entreprenörer, enligt direktiv från kommunen.
Mindre skogsbruksåtgärder som utförs kontinuerligt av kommunens egen personal redovisas inte här.

Skötsel av produktionsskog

I skogsområden längre ifrån bebyggelse, där skötseln är inriktad mot virkesproduktion, bedrivs mer normalt skogsbruk med naturhänsyn enligt lagar och certifieringsregler. Här får man räkna med att framkomligheten påverkas, till exempel genom att mer ris lämnas kvar efter avverkningen. Vi försöker alltid ta hänsyn till befintliga stigar.

Kommunens skogsbruk ingår i Södra Skogs gruppcertifikat för både FSC® och PEFC™ (logolicenser FSC-C014930 och PEFC/05-22-11). Vi har en skogsbruksplan som redovisar mål och åtgärdsförslag för varje skogsbestånd.

Fler sidor inom skötsel av parker, skog och grönområden

Gräsmatteängar

Kalmar kommun skapar gräsmatteängar för att se till att fjärilar, bin och andra pollinerande insekter hittar mat.

Invasiva arter

Främmande, invasiva arter har stor påverkan på vår biologiska mångfald.

Skötsel av parker och grönområden

Så sköter och underhåller vi grönytor, träd och lekparker på kommunens mark.

Stadsträd

Hur vi tar hand om våra träd och vilka regler som gäller vid trädfällning.

Senast uppdaterad: 6 mars 2023
Publicerad: 1 september 2022