Introduktion och övergång på förskolan Djurängen

På förskolan Djurängen har vi organiserat vår verksamhet utifrån barnens behov.

När ditt barn börjar på förskolan Djurängen placeras det på någon av våra 1-3 årsavdelningar. Tillsammans med känd personal bildar enhetens 3-åringar en åldershomogen grupp i augusti. Barngruppen och personalgruppen följs sedan åt i den utsträckning det är möjligt tills det är dags att börja förskoleklass.

Vi planerar vår verksamhet både utifrån aktuella barngrupper men även utifrån det enskilda barnet. Vi tycker det är viktigt att stötta och utmana alla barn utifrån sina behov och kompetenser och har därför en specialpedagog som jobbar på förskolan Djurängen. Vår specialpedagog har en handledande funktion till våra pedagoger men finns också ute i verksamheten och träffar barn och vårdnadshavare.

I vår verksamhet finns också en IT-pedagog som ger barnen möjlighet att möta och utforska adekvat digital kompetens. IT-pedagogen jobbar också med att kompetensutveckla enhetens pedagoger.

Barnens bästa står alltid i fokus hos oss på förskolan Djurängen.