Grön och blå tillväxt

I Kalmar satsar vi på två spår när det gäller forskning och innovation inom Grön och blå tillväxt: Grön näring och dess tillväxtmöjligheter samt Klimatneutrala Kalmar 2030

Med grön och blå tillväxt menar vi att stödja ekonomisk tillväxt och utveckling, och samtidigt säkerställa att vi gör detta miljö- och klimatsmart för land såväl som hav. Det finns inga givna lösningar på hur detta går att uppnå och därför är forskning, innovation och teknisk utveckling viktigt att satsa på.

Samarbetet mellan företagen i den gröna näringen, goda förutsättningar för livsmedelsproduktion och drivna företagare som vågar satsa gör Kalmar län unikt och har gett den bästa tillväxten i Sverige inom livsmedelsproduktion. I Kalmar län finns Sveriges:

 • största slakteri, KLS Ugglarps
 • största produktionen av baljväxter
 • största äggproducenten, Cedergrens
 • största mjölkpulvertillverkaren, Arla
 • näst största kycklingslakteriet, Guldfågeln
 • produktion av Svecia, Grevé, Prästost och Herrgårdsost

Koncentrationen av primärproduktion och förädlingsindustri gör Kalmar län unikt i landet. När produktionen av livsmedel ska öka kommer den sannolikt att växa mest i regioner där det redan idag finns en ”kritisk massa” av produktion. Det stora hindret för tillväxt finns på miljösidan. Det görs idag väldigt mycket åtgärder men det krävs mer.

Ett ökat tryck på jordbruksmark och dricksvatten kommer också att bli ett tryck på Östersjön som riskerar ökad övergödning när mer näringsämnen hamnar där. Vi har redan idag problem med kväve och fosfor i Östersjön. Ökad livsmedelsproduktion riskerar att ytterligare förvärra situationen.

För att skapa en hållbar produktion av livsmedel måste vi hantera de tre faktorerna:

1) livsmedelsproduktion
2) vattenbehov
3) övergödning i Östersjön - och knyta kretsloppet.

Vilket arbete pågår?

Kalmar har arbetat mycket med kretsloppet - Från Matavfall till Biogas och Biogödsel - Mindre konstgödsel - Mindre läckage från (och till) marken - Renare hav.

Vidare har Linnéuniversitetet i samverkan med Kalmar kommun genomfört många vatten- och östersjöprojekt. Exempelvis:

 • Projekt kring musselodlingar som ett sätt att återföra näring från hav till land.
 • Projekt där alger är utgångspunkten för rening av vatten och luft.

Kommunbolaget Kalmar Vatten arbetar för att Kalmar ska bli Sveriges främsta vattenkommun samt etablerar ett nytt reningsverk. En möjlighet som studerats är att rena vatten så att det kan återföras till infiltration för att skapa ett cirkulärt system som både säkrar framtida dricksvattenförsörjning och förhindrar en framtida konkurrens om vattnet avseende dricksvatten kontra livsmedelsproduktion.

Tillsammans med 23 andra svenska kommuner är Kalmar en del av Viable Cities, ett strategiskt innovationsprogram som går under rubriken Klimatneutrala städer och som finansieras av Formas, Vinnova och Energimyndigheten.

Syftet med Klimatneutrala Kalmar 2030 är att mobilisera kompetens och resurser som kan bidra med att identifiera behov, samt prioritera, utforma och genomföra konkreta åtgärder för att minska klimatrelaterade utsläpp.

Kalmar kommun stöttar forskningsprojekt på Linnéuniversitetet som görs i nära samverkan Kalmar kommunkoncern och som går i linje med projektet Klimatneutrala Kalmar 2030. Följande projekt har beviljats:

 • Klimatsmart lantbruk - Forskare: Karl-Olof Lindahl, Institutionen för matematik, Fakulteten för teknik. Samarbetspartner: Otto Hadvall, Fredrikslunds Gård
 • Vetenskapligt grundade mobilitetsåtgärder för en effektiv klimatomställning. Forskare: Stina Alriksson, Institutionen för biologi och miljö, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap. Samarbetspartner: Lisa Dahlström, Samhällsbyggnadskontoret.
 • Klimatpositiv energiproduktion genom biokol i Kalmar län. Forskningsledare: Jimmy Johansson, Institutionen för skog och träteknik, Fakulteten för teknik. Samarbetspartner: Naomi Kahrle Atterlord, Kalmar Energi
 • Smart metering sustainable electricity consumption in Kalmar. Forskare: Giangiacomo Bravo, Institutionen för samhällsstudier, Fakulteten för Samhällsvetenskap & Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA). Samarbetspartner: Mikael Westling, Kalmar Energi
 • Geologiska förutsättningar för storskalig geotermisk energiutvinning i Kalmar/Nybro. Forskare: Henrik Drake, Institutionen för biologi och miljö, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap. Samarbetspartner: Naomi Kahrle Atterlord, Kalmar Energi

Fler sidor inom forskning och innovation

Juridik och Rättsvetenskap

Kalmar kommun och Linnéuniversitetet satsar på juridik som ett starkt utbildningsfält.

IT/Tech

Linnéuniversitetet och Kalmar kommun främjar en utbildningsmiljö med fokus på Internet of Things.

eHälsa

Region Kalmar län och Linnéuniversitet samverkar för att stärka regionen som centrum för utveckling av e-hälsa.

Senast uppdaterad: 2 maj 2024
Publicerad: 17 april 2024