Mål och syfte

Övergödning och föroreningar har blivit ett allt större problem i våra vatten. Föroreningar kan samlas i sedimentet och skapa problem för vattenmiljön.

Men att ta bort sedimentet genom muddra, skapar ofta nya problem genom att muddringen grumlar vattnet och förstör vattenbottnar.

Syftet med LIFE SURE-projektet var att ta fram en ny lösning som tar bort sedimentet utan att grumla eller skada vattenbotten. Lösningen fungerar inte bara i testområdet i Malmfjärden, utan kan anpassas för att använda i flera olika vattenområden.

LIFE SUREs muddringsrobotar, Mudster, suger försiktigt upp sediment från Malmfjärdens botten. Sedimentet pumpas sedan för behandling på siten där vattnet avvattnas i containern och sedan transporteras bort. Vatten som rinner tillbaka till fjärden är klart och rent och klarar alla krav från myndigheterna.

Det kvarblivande bottenslammet kan innehålla växtnäring som fosfor och kväve, men även tungmetaller som kadmium och bly. LIFE SURE har genomfört lovande pilottest för återanvändning av Malmfjärdens sediment. Växtnäringen i sedimentet återanvändas till exempel i odlingssubstrat. Sediment som har för höga halter metaller måste däremot behandlas så att metallarna inte kommer tillbaka i miljön. Det kan exempelvis göras genom att producera gatusten eller vallar av sedimentet.

De kommande åren kommer vi fortsätta med sedimentupptagning från Malmfjärden. I ett nystartat LOVA-projekt kommer lösningar för sedimentanvändning vidareutvecklas.

Fler sidor inom på svenska

Fortsättning

LIFE SUREs Eko-muddring av Malmfjärden kommer fortsätta, medan tekniken kommer vidareutvecklas.

Projektbeskrivning

LIFE SURE ska visa upp ett kostnadseffektivt och ekologiskt hållbart sätt för att ta upp och återvinna bottenslam.

Vad händer i vattnet?

Lär dig mer om vår muddringsrobot Mudster.

Vad händer på land?

På land står reningsverket som ska ta hand om det som muddringsroboten hämtat upp från botten.

Senast uppdaterad: 30 augusti 2023
Publicerad: 29 maj 2023