Valborgsmässoeldar

Anordnaren är alltid ansvarig för valborgsmässoelden och att nedanstående regler följs. När eldningsförbud meddelats av länsstyrelsen eller brandkåren, det vill säga vid brandrisk 4 eller 5, eller vid stark vind får inte valborgsmässoelden tändas eftersom spridningsrisken är för stor.

  1. Eldens storlek bör begränsas till 8 meter i diameter och 3 meter på höjden.
  2. Ett område om 5 meter kring bålet skall röjas från torrt fjolårsgräs eller liknade. Området skall dessutom vid behov vattenbegjutas. Bålet skall innehålla rena fibrösa material som trä och papper. Tätt förpackat trädgårdsavfall, löv, gräs och liknande bör undvikas på grund av kraftig rökutveckling.
  3. Bålet skall placeras på betryggande avstånd från närliggande bebyggelse, elledningar, tät vegetation eller liknande för att förhindra brandspridning. Ett säkerhetsavstånd på minst 50 meter rekommenderas till ovanstående med tanke på brandspridning.
  4. Bålet skall placeras på ett sådant sätt att det med tanke på vindriktning inte orsakar olägenhet för grannar eller kringboende genom nedsmutsning eller besvärande lukt. Ett säkerhetsavstånd till bostäder på minst 75 meter rekommenderas med tanke på rökspridning. 
  5. Ansvarig, eller av ansvarig utsedd person, skall vara kvar på platsen tills elden brunnit ut eller släckts helt och hållet. Elden skall vara släckt senast kl. 24:00.
  6. Vid behov skall särskild bevakning anordnas vid närliggande byggnader, tät vegetation eller liknande i vindriktningen.
  7. Utrustning för brandsläckning skall i erforderlig omfattning finnas på platsen.
  8. Tillgängligheten för brandkårens fordon ska säkerställas.


Fler sidor inom elda utomhus

Elda avfall och ris

Eldning av avfall får egentligen bara ske i en anläggning som har tillstånd

Eldningsförbud och brandrisk

När Brandkåren har utfärdat ett generellt eldningsförbud enligt lagen om skydd mot olyckor gäller

Regler för eldning

Allmänna villkor och ordningsregler för eldning

Senast uppdaterad: 15 augusti 2019
Publicerad: 13 juni 2017