Elda utomhus

Under vissa förutsättningar är det tillåtet att elda utomhus.

Eldning av trädgårdsavfall

Eldning av avfall får bara ske i anläggningar som har tillstånd. Eldning av trädgårdsavfall som torrt ris är under vissa förutsättningar undantaget från detta. Hantering av avfall ska göras utifrån medvetna val, så att du i första hand sorterar ut allt avfall som går att kompostera och återvinnas. Vad gäller trädgårdsavfall går mycket att kompostera. Kretslopp Sydost har erbjudande om trädgårdstunna eller så lämnar du ditt trädgårdsavfall gratis på någon av återvinningscentralerna i Smedby, Läckeby eller Melltorp.

I Kalmar kommuns lokala föreskrifter gäller följande vid eldning av trädgårdsavfall:

  • Eldning av löv, kvistar och annat biologiskt nedbrytbart trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är förbjuden under tiden 15 april - 30 september.
  • Övrig tid av året får eldning inom sådana områden ske endast av torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering om det kan ske utan att olägenhet för människors hälsa uppstår.
  • För Valborgsmässoeld (även utanför detaljplanelagt område) och liknande krävs dispens av samhällsbyggnadsnämnden.
  • Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter.

Ytterligare information: Miljöbalken (1998:808) 15 kap samt 2 kap. 2 § och 5 §, Avfallsförordningen (2011:927).

Eldningsförbud och brandrisk

När Brandkåren har utfärdat ett generellt eldningsförbud enligt lagen om skydd mot olyckor gäller

Regler för eldning

Allmänna villkor och ordningsregler för eldning

Valborgsmässoeldar

Anordnaren är alltid ansvarig för valborgsmässoelden och att regler följs