Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen får endast utföras av kommunens utsedda sotningsföretag och av skorstensfejare med lägst teknikerutbildning.

Brandskyddskontrollen syftar till att upptäcka eventuella fel och brister hos anläggningen så att skador på människor, egendom och miljö kan undvikas. Om brister som innebär fara för annan olyckshändelse än en brand upptäcks vid kontrollen ska den som gör kontrollen underrätta den ansvariga myndigheten om
detta.

Anläggningen bör kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar
brandskyddet:

 • sotbildning och beläggningar
 • skador eller förändringar av det tekniska utförandet
 • temperatur
 • tryckförhållanden
 • drift och skötsel

Omfattning

De anläggningar som omfattas av sotningen omfattas även av brandskyddskontrollen. Dessa är:

 • värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor
 • köksspisar, ugnar och andra jämförbara eldstäder
 • lokaleldstäder
 • imkanaler

Kontrollen omfattar anläggningen i dess helhet och särskild uppmärksamhet bör i förekommande fall ägnas åt följande:

 • sotbildning och beläggningars omfattning och egenskaper från
  brandskyddssynpunkt.
 • skador eller förändringar av det tekniska utförandet som kan medföra
  brandfara till följd av
  • korrosion
  • temperaturförhållanden
  • slitage eller klimatpåverkan
 • temperaturförhållanden (t.ex. att nödvändigt avstånd till brännbart material upprätthålls).
 • tryckförhållanden och täthet
 • anläggningens drift och skötsel (om anläggningen, efter medgivande av
  kommunen, sotas av ägaren eller annan som denne anlitat, bör det kontrolleras att sotning utförts.)

Kontrollen ska huvudsakligen utföras okulärt, men vid misstanke om
felaktigheter, som inte kan fastställas okulärt, kan kontrollen behöva utökas
med någon form av provning eller mätning. Som exempel på sådan utökad kontroll kan nämnas behov av täthetsprovning för att konstatera otätheter i en rök- eller avgaskanals omslutningsvägg, mätning av rökgas eller yttemperatur, om inte detta kan bedömas på erfarenhetsmässiga grunder.

Varje kontrolltillfälle ska dokumenteras. Av dokumentationen ska framgå vad som kontrollerats, vilka provningar som gjorts och resultaten av kontrollen.

Samordning

Inställelse för brandskyddskontroll bör om möjligt samordnas med sotning på objektet

Taxor sotning 2023

Tabell: Kostnad för sotning 2023 för ett helårbebott hus

Avgiften avser

Kostnad

Grundavgift

124 kronor

Grundavgift fritidshus

248 kronor

Värmepanna ved/pellets (enfamiljshus)

338 kronor

Värmepanna olika (enfamiljshus)

283 kronor

Lokaleldstad (järnspis, kamin, öppenspis, insats, kakelugn med mera)

224 kronor

Stofsug

60 kronor

Taxor brandskyddskontroll

Tabell: Kostnad för brandskyddskontroll 2023 för ett helårbebott hus

Avgiften avser

Kostnad

Grundavgift

332 kronor

Grundavgift fritidshus

664 kronor

Kontroll 1:a objektet

869 kronor

Kontroll 2:a objektet och flera

387 kronor styck

Källa: Kalmar Sotning och Ventilation AB

Fler sidor inom brandskydd, sotning

Elda utomhus

Under vissa förutsättningar är det tillåtet att elda utomhus

Fyrverkerier

Information om användning av fyrverkerier

Sotning

Information som är viktig att veta rörande sotning

Senast uppdaterad: 25 maj 2023
Publicerad: 12 juni 2017