Plan mot diskriminering och kränkande behandling på kväll-, helg- och nattomsorgen

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn ska ha samma rättigheter.