Verksamhetsidé och pedagogik- förskolan Vimpeltorpet

På vår förskola inspireras vi av Reggio Emilias pedagogiska filosofi med utgångspunkt kring en gemensam människosyn och barnsyn.

Ett ställningstagande som innebär att vi ser ett barn som är rikt och kompetent med en stark inneboende kraft att utforska vär(l)den. Barn lär sig genom att använda alla sina sinnen, utifrån ett utforskande förhållningssätt, att själva få ställa de frågor och konstruera de problem som de vill undersöka. Att vi ger barnen förutsättningar att lyckas i deras kreativitet är en del vårt uppdrag och det handlar om att bygga sammanhang där de hela tiden fortsätter att utvecklas.

Förskolan är ett av barnets första möte med samhällets demokratiska platser och där vi bygger en verksamhet där barnen kan påverka och utveckla demokratiska arbetssätt.

På vår förskola vill vi bidra till framtidstro och en hållbar framtid och det kommer att prägla vårt arbete med miljön i och runtomkring vår förskola på olika sätt utifrån vårt gemensamma projekt. ”Barns relation till och dialog med platser”.

Vimpeltorpets förskola ska vara en demokratisk mötesplats för barn, vårdnadshavare och personal där allas röster är lika betydelsefulla.

Att skapa en välkomnande mötesplats för alla som vistas i vår verksamhet En mötesplats som bygger på tillit, vänskapande, förundran och utforskande.

När barnen startar sin utbildning hos oss på förskolan är vår utgångspunkt ett barn som kan, vill och vågar om vi ger dem rätt förutsättningar att lyckas.

Barn utvecklas och lär i samspel med andra och den omgivande miljön, allt är sammankopplat till varandra. Den som lär något och det som lärs eller den fysiska miljön där lärande sker kan inte skiljas från varandra. Barn är unika och blir olika i relation till varandra och de miljöer som barnen möter på förskolan.

Våra lärmiljöer ska skapa mötesplatser som gynnar arbetet med att bli en grupp och samspelet med varandra barn såväl som vuxna. Estetiskt tilltalande och välkomnande lärmiljöer där materialet är tillgängligt för barnen. Tydligt och strukturerat material som inbjuder till förhandlingar mellan barnen.

Vi inspireras av förskolorna i Reggio Emilia och deras sätt att möta barns nyfikenhet och utforskande. Att ha en reflekterande pedagogik tillsammans med barnen där vi tillsammans diskuterar och går i dialog med varandra och omgivningen. Vad är det som fångar barnens intresse just nu och hur utmanar vi deras teorier och hypoteser om världen de undersöker? Det går att tänka på fler sätt kring någonting.

De vuxna är medskapande av kunskap och undervisar utifrån situationen. Undervisning handlar om att upptäcka, ställa frågor, väcka barnets intresse och sätta saker i rörelse, berika och ge barnen tid att göra om och om igen på olika sätt.

Genom pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg kan vi synliggöra vårt arbetssätt och pedagogiska tänkande. Att försöka förstå och lyssna in det som pågår bland barnen och dokumentera detta men också ge barnen själva möjligheter att dokumentera sitt eget eller andras lärande och undersökande.

Den som lär något och det som lärs eller den fysiska miljön där lärande sker kan inte skiljas från varandra. Barn är inte på ett särskilt sätt utan de blir i relation till den miljö och de möjligheter den ger barnet.

De vuxna är medskapande av kunskap och undervisar från situationen. Undervisning handlar om att upptäcka, ställa frågor, väcka barnens intressen och sätta saker i rörelse, berika och ge barnen tid att göra om och om igen på olika sätt.

Vi strävar efter att skapa miljöer som är estetiska och inbjudande både inne och ute. Allt lärande sker i relation till miljön och de som befinner sig där tillsammans.

Att skapa mötesplatser där utforskande och lärande kan ske och att miljöerna erbjuder hundraspråklig undervisning, det vill säga att lärande sker på många olika sätt och genom olika uttryck. Vi strävar efter att använda återbruksmaterial för skapande och konstruktion vilket innebär att möjligheterna är oändliga men också att vi tar tillvara på naturens resurser.

Förskolan Vimpeltorpets förskolor har nära till naturen och har utanför förskolegården tillgång till skogar att utforska och utmanas i.

På enheten Vimpeltorpet finns det två nybyggda förskolor som är väl anpassade efter dagens regler kring tillgänglighet för funktionshindrade. Ramp med ledstång till entréer, kontraster dörrar, vägg och foder, handikappsanpassade toaletter samt hiss till nedre våningen är några av de anpassningar som finns på Snurroms förskola.

Fler sidor inom välkommen till förskolan vimpeltorpet

Matsedel och kostpolicy på förskolan Vimpeltorpet

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Miljö

Här kan du läsa mer om vårt arbete med miljö i förskolan.

Modersmål

Modersmål i Kalmar kommuns verksamheter.

Om förskolan Vimpeltorpet

Här kan du läsa om förskolan Vimpeltorpets enhet

Planer och styrande dokument

Här hittar du länkar till styrdokument för förskolan Vimpeltorpet.

Tillgänglighet på förskolan

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor.

Senast uppdaterad: 18 augusti 2021
Publicerad: 2 november 2020