Verksamhetsidé och pedagogik på förskolan Pulpeten Smedjan

Vi lever i en tid där världen utvecklas och förändras snabbt.

Genom att pröva och lära sig förmågor som nyfikenhet, problemlösning och ansvar kommer barnen att lättare möta förändringar. Att få behålla sin barnsliga nyfikenhet genom hela skolsystemet önskar vi alla barn i vår verksamhet. När barn är motiverade och upplever det meningsfullt blir lärandet också roligt.

Människosyn

  • Vi ser alla människor som unika, kompetenta, nyfikna individer med olika intressen, erfarenheter och förmågor. Alla har olika förutsättningar och en inneboende vilja och lust att utvecklas och lära.

Kunskapssyn

  • Lärandet är en individuell kontinuerlig process där kunskaperna utvecklas utifrån de förutsättningar, sammanhang och samspel barnet möter och befinner sig i. Vi lär för att vidareutveckla samhällets och mänsklighetens möjligheter, inte endast våra egna. Kunskap yttrar sig i olika dimensioner, såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet.

Värdeord

  • Allas lika värde - alla är olika och alla är lika värda. Alla är lika betydelsefulla och olikheter berikar.
  • Trygghet - alla vågar att vara sig själva och kan ge uttryck för sina känslor och åsikter. Vi är lyhörda för vad varje barn behöver.
  • Glädje - vi ser möjligheter och har roligt tillsammans. Vi bemöter varandra med en positiv inställning.
  • Engagemang - vi är närvarande pedagoger och tar tillvara på barnens tankar och funderingar. Vi reflekterar tillsammans och utmanar varandra vidare.
  • Respekt - vi visar hänsyn genom att lyssna på och prata med varandra. Vi ger utrymme för varandras lekar och aktiviteter.


Förskolan Pulpeten-Smedjan grundar sin utbildning på Läroplan för förskolan, Lpfö 18.

Vi tolkar läroplanen tillsammans med flera olika pedagogiska teoretiker Lev Vygotskij, John Dewey, Celestin Freinet och Loris Malaguzzi för att nämna några. Forskaren Ann S. Pihlgren ger oss också stöd för vår pedagogik.

På förskolan Pulpeten-Smedjan arbetar pedagogerna medvetet och reflekterande med att utmana barnens nyfikenhet och rådande tankemönster. Pedagogerna skapar tillfällen för problemlösning, kreativitet, etiska diskussioner och analys med barnen.

Barnen får flera möjligheter att ingå i olika sammanhang, tillsammans med både barn och vuxna för att öka sina möjligheter till eget lärande och egen förståelse. Varje barn ska utmanas utifrån sina förutsättningar. Pedagogerna stödjer processen genom att vara närvarande och reflekterande. Men också genom att vara en aktivt tänkande förebild för barnen.

Den fysiska miljön och förhållningssättet på förskolan ska stärka barnens utveckling och lärande.Fler sidor inom välkommen till förskolan pulpeten smedjan

Om förskolan

Här kan du läsa mer om förskolan

Planer och styrande dokument på förskolan Pulpeten Smedjan

Här finns länkar till förskolan Pulpeten Smedjans styrdokument

Modersmål

Modersmål i Kalmar kommuns enheter

Miljö på förskolan Pulpeten Smedjan

Här kan du läsa om förskolans miljöarbete

Matsedel och kostpolicy på förskolan förskolan

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Tillgänglighet på förskolan

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor

Senast uppdaterad: 18 augusti 2021
Publicerad: 4 december 2020