Hit kan du höra av dig om du känner oro efter dagens händelse vid Långviken

Under lördagen larmades polisen till Långviken, Stensö, efter att en mörkklädd och maskerad man synts till med ett vapenliknande föremål i handen. Bland de som befann sig i området fanns elever från Stagneliusskolan, vars studentkår hade ordnat ett arrangemang under dagen.

Verksamhetsidé och pedagogik

På förskolan i Ljungbyholm arbetar vi utifrån en gemensam pedagogisk helhetsidé: “Här växer medmänniskor”.

Vision och värdegrund

Vår pedagogiska helhetsidé har sin utgångspunkt i skollag, förskolans läroplan och barnkonventionen.

  • Vi arbetar för att barnen ska känna sig trygga med pedagoger, miljöer och kamrater
  • Vi stöttar barnen i att vara en tillgång för varandra
  • Vi arbetar på olika sätt för barns möjlighet till kommunikation, samhörighet, delaktighet, inflytande och självständighet - barn kan!
  • Vi utforskar och lär tillsammans med barnen
  • Vi är inte lika - vi visar omsorg och förståelse för barnens samt våra medmänniskors olikheter. Vi ger barn möjlighet att göra samma sak på olika sätt och prova många gånger.

Pedagogik och arbetssätt

På förskolan Ljungbyholm arbetar vi med temat “möten i barnens världar” som 2023/2024 utgått från hälsa och välbefinnande med fokus på barns lek. Från och med sommaren 2023 får alla vårdnadshavare och barn ett sommaruppdrag, att efter sommarledigheten ta med en bok eller en bild på en favoritbok som man tillsammans läst under sommaren. Med utgångspunkt i de böcker som barnen har med sig och det i böckerna som barnen gemensamt visar nyfikenhet och intresse för, arbetar vi sedan på olika sätt vidare utifrån styrdokument, forskning och beprövad erfarenhet.

Under dagen delar vi in barnen i mindre grupper för att erbjuda en väl avvägd dagsrytm och ökade möjligheter till kommunikation, samhörighet, delaktighet, inflytande, självständighet, utveckling samt lärande.


Gemensamt Mat-ID

Sedan 2023 arbetar vi med ett gemensamt Mat-ID på alla förskolor i Södermöre, som handlar om pedagogernas förhållningssätt vid matsituationerna på förskolan, för barnens möjlighet till delaktighet och inflytande. Ett förhållningssätt som öppnar upp för demokrati och delaktighet karaktäriseras av en närvarande pedagog som fokuserar sin uppmärksamhet på barnen och deras perspektiv, tolererar fel och misstag, kan erkänna missförstånd och har en empatisk närvaro. Barnen ska få uppleva att det känns tryggt och att alla blir respekterade utifrån sina individuella
förutsättningar vid måltiderna. Att det är ett socialt klimat med goda relationer, att alla individer kan och vågar göra sin röst hörd, att de får visa olika sidor av sig själva och uppmuntras att pröva sig fram och att det finns en struktur och tydlighet som möjliggör det.


TIFT - Tidig fonologisk träning

TIFT är ett program för att på ett lekfullt sätt träna den fonologiska medvetenheten, förmågan att identifiera och hantera språkljud, som är en viktig förutsättning för den tidiga läsningen. De olika momenten i TIFT är lekfulla och inbjuder barnen till samarbete. Träningen genomförs i mindre grupper under cirka 20 minuter dagligen i 6 veckor. I språkträningen uppmärksammas olika slags ljud för att sedan fortsätta med övningar som innefattar ord, rim och ramsor, ordlängd, sammansatta ord, stavelser och fonem. Träningen genomförs med hjälp av handdockor, spel och mycket annat laborativt material. Alla barnen möter TIFT hos oss när de är 4 och 5 år.

Våra miljöer inne och ute

Vi strävar efter att erbjuda barnen en miljö där de kan utforska, samspela och lära. En miljö som bjuder in till möten, inspirerar, utmanar och är tillgänglig för alla.

Fler sidor inom välkommen till förskolan ljungbyholm

Om förskolan

Här kan du läsa mer om förskolan

Modersmål

Modersmål i Kalmar kommuns verksamheter

Miljö

Här kan du läsa mer om vårt arbete med miljö i förskolan

Matsedel och kostpolicy på förskolan

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Tillgänglighet på förskolan

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor

Planer och styrande dokument

Här hittar du länkar till styrdokument för förskolan

Senast uppdaterad: 4 april 2024
Publicerad: 31 maj 2021