Verksamhetsidé och pedagogik

På förskolan i Ljungbyholm arbetar vi utifrån en gemensam värdegrund: “Här växer medmänniskor”.

Vision och värdegrund

Vår gemensamma värdegrund och verksamhetsidé har sin utgångspunkt i skollag, förskolans läroplan och barnkonventionen.

  • Vi arbetar för att barnen ska känna sig trygga med pedagoger, miljöer och kamrater
  • Vi stöttar barnen i att vara en tillgång för varandra
  • Vi arbetar på olika sätt för barns möjlighet till kommunikation, samhörighet, delaktighet, inflytande och självständighet - barn kan!
  • Vi utforskar och lär tillsammans med barnen
  • Vi är inte lika - vi visar omsorg och förståelse för barnens samt våra medmänniskors olikheter. Vi ger barn möjlighet att göra samma sak på olika sätt och prova många gånger.

Södermöre Kommundelsnämnds vision:

"Delaktighet, kreativitet och trygghet i möjligheternas landsbygd."

Pedagogik och arbetssätt

På förskolan Ljungbyholm arbetar vi med temat “möten i barnens världar”. Utifrån temat arbetar varje avdelning med ett projekt som har sin grund i barnens världar, det vill säga vad som upptar barnens nyfikenhet och intresse. Exempel på olika projekt som förskolan arbetat med är skogen, böckerna - “Alla får åka med” “Bockarna bruse” “Pinos bondgård”, skuggor, bondgården, dinosaurier, vulkaner, kyrkan, kartor m.m. Utifrån barnens upplevelser, tankar och lust att lära sig mer om i projektet, arbetar vi sedan med läroplanens olika delar.

Under dagen delar vi in barnen i mindre grupper för att erbjuda en väl avvägd dagsrytm och ökade möjligheter till kommunikation, samhörighet, delaktighet, inflytande, självständighet, utveckling samt lärande.

Under läsåret 2021/2022 kommer vi fortbilda oss i matematiklyftet (Skolverket) och i att utveckla förskolans ateljéer.

Våra miljöer inne och ute

Vi strävar efter att erbjuda barnen en miljö där de kan utforska, samspela och lära. En miljö som bjuder in till möten, inspirerar, utmanar och är tillgänglig för alla.

Fler sidor inom välkommen till förskolan ljungbyholm

Om förskolan

Här kan du läsa mer om förskolan

Modersmål

Modersmål i Kalmar kommuns verksamheter

Miljö

Här kan du läsa mer om vårt arbete med miljö i förskolan

Matsedel och kostpolicy på förskolan

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Tillgänglighet på förskolan

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor

Planer och styrande dokument

Här hittar du länkar till styrdokument för förskolan

Senast uppdaterad: 7 juni 2021
Publicerad: 31 maj 2021