Vision, verksamhetsidé och prioriterade mål på förskolan Björkenäs

Vision
På förskolan Björkenäs värdesätts allas kreativa tankar och det råder ett klimat som välkomnar olikheter, där man får dela sina erfarenheter och utforska sin kunskaper tillsammans.

Här möts vi av kreativa, tillgängliga och rika lärmiljöer där alla har något meningsfullt att göra. Här ges plats och utrymme för kommunikation, diskussion och argumentation.

Vi utgår ifrån att alla hos oss strävar mot att skapa gynnsamma avtryck hos både människor och natur.

Verksamhetsidé
”Glädje, nyfikenhet och framtidstro, väcker lusten att leka och lära”

HOS OSS ÄR GLÄDJE:
- att alla ska känna gemenskap, förtjusning och engagemang
- att ges möjlighet att uttrycka kreativa tankar och idéer
- att möta ett föränderlig material som välkomnar allas tankar och intressen, som bjuder in till utforskande och lärande genom lek.

HOS OSS ÄR NYFIKENHET
- att ta del av varandras tankar och strategier för att undersöka tillsammans
- att i möten med andra människor uppmuntra olika tankar och strategier
- att ta tillvara på spontan händelser och vara medforskande.

HOS OSS ÄR FRAMTIDSTRO
- att förstå att vårt agerande påverkar vår omvärld och att allt vi gör ger avtryck.
- att skapa starka relationer så ömsesidig tillit kan växa.
- att tro på sig själv och sin förmåga att påverka framtiden

Prioriterade mål
Svenska:
Enhetsmål: Utveckla kvaliteten i undervisningen inom högläsning och ordförståelse för att ge varje barn förutsättningar att utveckla sina förmågor inom tal och skrift.

Matematik:
Enhetsmål: Utveckla kvaliteten i undervisningen för att ge varje barn förutsättningar att utveckla sina förmågor inom problemlösning och matematikglädje

Hållbar framtid
Enhetsmål: Utveckla kvaliteten i undervisningen inom naturvetenskap för att ge varje barn förutsättningar att utveckla en förståelse om växter och djur samt enkla kemiska och fysikaliska processer. Ge varje barn förutsättningar att utveckla strategier för samspel, respekt och ansvarstagande.

Jämställdhet:
Enhetsmål: Utveckla kvaliteten i undervisningen för att ge varje barn förutsättningar att utveckla sina förmågor och intressen oberoende av könstillhörighet

Pedagogiska miljöer
Enhetsmål: Utveckla kvaliteten i undervisningen genom att verka för en tillgänglig, rik och estetisk miljö som bidrar till omsorg, lek och lärande.

Fler sidor inom välkommen till förskolan björkenäs

Matsedel och kostpolicy på förskolan Björkenäs

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Miljö på förskolan Björkenäs

Här kan du läsa mer om vårt arbete med miljö i förskolan.

Modersmål

Modersmål i Kalmar kommuns verksamheter.

Om förskolan Björkenäs

Här kan du läsa om förskolan Björkenäs enhet

Planer och styrande dokument på förskolan Björkenäs

Här hittar du länkar till styrdokument för förskolan Björkenäs.

Tillgänglighet på förskolan

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor.

Senast uppdaterad: 15 september 2022
Publicerad: 11 december 2020