Patientsäkerhet i fokus: Omsorgsnämnden agerar för säkrare vård

På omsorgsnämndens sammanträde nästa torsdag kommer den kommunala hälso- och sjukvården att stå i centrum.

Det är då dags för nämnden att summera det gånga året i den årliga patientsäkerhetsberättelsen, men även blicka mot framtiden i vilka prioriteringsområden som är aktuella för att stärka patientsäkerheten ytterligare.

Pandemin största utmaningen – fjärde vaccindosen nästan klart på boende

Även under 2021 har pandemin varit den största utmaningen för vård- och omsorgsverksamheten. Verksamheterna följer fortsatt de vårdhygieniska rekommendationerna med fokus på exempelvis följsamhet till de basala hygienrutinerna och användande av munskydd i alla vård- och omsorgsnära situationer. Allt i syfte för att skydda omsorgstagarna från att riskera att bli smittade med Covid-19. Den kommunala hälso- och sjukvården har också tagit ett stort ansvar i arbetet att vaccinera omsorgstagare med den första, andra och tredje dosen. I nuläget har nästan samtliga omsorgstagare på kommunens vård- och omsorgsboenden också fått den fjärde vaccindosen mot Covid-19.

–Pandemin är utan tvivel den tuffaste och mest belastande utmaning som vi någonsin har utsatts för i den kommunala vård och omsorgen. Medarbetarna har gjort ett fantastiskt arbete för att försöka skydda omsorgstagarna från Covid-19. Det känns också skönt att nästan samtliga omsorgstagare på vård- och omsorgsboende redan har hunnit få den fjärde vaccindosen, säger omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin.

Ökat fokus på patientsäkerhet i den kommunala hälso- och sjukvården

Under året genomförde omsorgsnämnden en nulägesanalys av arbetet med patientsäkerhet. Arbetet har genomförts utifrån den nationella handlingsplanen som finns framtagen för stärkt patientsäkerhet. Ett flertal prioriteringsområden har identifierats, vilket verksamheten kommer att lägga mer fokus på fram över. Det handlar exempelvis om det systematiska arbetet med riskbedömningar, läkemedelshantering, allvarliga vårdskador samt att identifiera och implementera arbetssätt som kan öka patientsäkerheten i omsorgstagarens övergångar inom hälso- och sjukvården

–Den genomförda nulägesanalysen gör att vi kan ta ett ordentligt helhetsgrepp kring frågan med patientsäkerhet. Nu ska vi i förvaltningen ta fram förslag på åtgärder som kan stärka patientsäkerheten ytterligare och som kan presenteras till omsorgsnämndens kommande verksamhetsplan, säger förvaltningschef Mattias Ask.

Fallförebyggande arbete fortsatt prioriterat – andelen höftfrakturer minskat med 38 procent

Omsorgsnämnden har under flera år prioriterat arbetet med att minska antalet fallolyckor. År 2021 resulterade i att antalet fall hade minskat. Antal personer där fall orsakat fysisk skada ökade dock. Den proportionellt största förändringen under den senaste tvåårsperioden har dock skett gällande höftfrakturer, vilka hat minskat med 38 procent.

–Höftfrakturer leder till mycket lidande för den drabbade och det känns väldigt bra att dessa olyckor har kunnat minska markant. Det fallförebyggande arbetet är högt prioriterat av omsorgsnämnden. Därför har förvaltningen också ett särskilt uppdrag i syfte att se hur det fallförbyggandet arbetet kan utvecklas ytterligare och bli ännu bättre, säger nämndsordförande Michael Ländin.

Publicerad: 18 mars 2022