Gemensamt projekt testar förebyggande hembesök hos äldre invånare

Med start den 1 september testar Kalmar kommun och Region Kalmar län en ny modell för att ytterligare stärka äldres hälsa och välbefinnande. Det handlar om hembesök med fokus på hälsofrämjande och förebyggande insatser.

Projektet innebär att invånare över 79 år får ett kostnadsfritt erbjudande om hembesök av en distriktssköterska. Under besöket samtalar man om hälsa ur ett brett perspektiv – det handlar bland annat säkerhet i hemmet, allmän hälsa, psykosocial och fysisk hälsa, nutrition, kognitiv förmåga samt blodtryck- och blodsockerkontroll. Utefter detta får den äldre rekommendationer för just hens situation, utifrån hens behov. Besöket tar 60–90 minuter och följs upp ett år senare.

Ulla Hellström, distriktssköterska på Kalmar kommun, leder projektet och kommer även genomföra hembesöken.

- Hembesöket är både hälsofrämjande och förebyggande, säger Ulla Hellström. Det betyder att samtalet fokuserar både på att stödja och ge förutsättningar för en bättre hälsa och samtidigt har syftet att bevara god hälsa och förhindra att skador och sjukdomar uppkommer eller förvärras.

Samtalet baseras på de fyra hörnpelarna som identifierats av Folkhälsomyndigheten som viktiga för ett gott åldrande: social gemenskap, fysisk aktivitet, bra matvanor, delaktighet och meningsfullhet och att känna sig behövd. Fokus är den äldres sociala, psykiska och medicinska situation.

Till att börja med prövas modellen i ett avgränsat pilotprojekt för personer i åldern 79-81 år som är listade på Kvarnholmens hälsocentral i Kalmar. Efter försöket kommer beslut att tas om huruvida modellen ska breddas till hela länet. Projektet finansieras av Kalmar kommun och Region Kalmar län tillsammans.

Med på bild representanter från projektets styrgrupp. Med på bild från vänster till höger:

  • Ann-Louise Elling, basenhetschef Kvarnholmens hälsocentral
  • Kristin Irebring, äldresamordnare Region Kalmar län
  • Ulla Hellström, projektledare och distriktssköterska omsorgsförvaltningen Kalmar kommun
  • Helen Nilsson, Vårdkoordinator primärvårdsledningen
  • Mattias Ask, förvaltningschef omsorgsförvaltningen Kalmar kommun
Senast uppdaterad: 3 september 2021
Publicerad: 26 augusti 2021