Omsorgsförvaltningen rapporterar in Lex Sarah-incident till IVO

Omsorgsförvaltningen gör en Lex Sarah-anmälning till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, med anledning av en incident vid hemresa från kommunens korttidsboende.

I samband med en omsorgstagare åkte hem från kommunens korttidsboende saknades information till samordnare eller medarbetare inom hemtjänsten som skulle ta emot omsorgstagaren. Följden blev att omsorgstagaren inte fick hjälp med sina beviljade insatser under ca två dygn. Omsorgstagaren mår väl trots de uteblivna insatserna.

Omsorgsförvaltningen har genomfört en Lex Sarah-utredning i syfte att förhindra att liknande scenario kan ske i framtiden. Inga systemfel har kunnat identifierats utan bedömningen är att en avvikelse har skett från gällande rutin.

Bland de åtgärder som vidtas för att förhindra att liknande händelser kan inträffa igen ingår:

• Rutinen för kommunens korttidsprocess ska tydliggöras ytterligare internt i organisationen.

• Samtliga medarbetare, oavsett om de arbetar direkt eller indirekt med omsorgstagare som beviljas korttidsboende, ska känna till rutinen.

Publicerad: 29 juni 2021