Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Projekt Ungdomskoordinator ger ungdomar förutsättningar för framtiden

Bild

Marie Jansen, projektledare Ungdomskoordinator och Anna Hultqvist, handledare mobila teamet ungdom

Projektet Ungdomskoordinator växte fram ur ett behov inom verksamheten hem för vård eller boende (HVB-hem).

Innan projektstart saknades det ett mer strukturerat sätt att arbeta för att ge ensamkommande ungdomar rätt förutsättningar för att etablera sig i samhället. Nu är projektet avslutat och det långsiktiga målet är att bidra till Kalmar kommuns arbete med social hållbarhet.

- Vi har haft en målsättning att 85 procent av alla ensamkommande barn och unga, som är placerade av socialförvaltningen inom Kalmar kommun får en sysselsättning och ett eget ordnat boende, inom ramen för placeringstiden som är längst fram till att ungdomen fyller 21 år. Detta mål har vi uppfyllt, säger Andréa Bjerén Freidenvall, enhetschef stödboende och Aquarellen HVB.

Etablering i samhället

Ensamkommande barns och ungdomars förutsättningar för etablering i samhället skiljer sig ganska mycket från andra målgrupper. Det finns ofta ett stort initialt behov av språkstöd samt att de inte har samma kulturella förförståelse. På grund av att ungdomarna inte har några närvarande föräldrar i landet saknar de också helt det nätverk för arbete och bostad som svenskfödda ungdomar oftast har.

- Migrationsverkets handläggningstider har sedan 2015 i vissa fall landat på upp till två år. Det skapar en stor ovisshet hos ungdomen och engagemanget skiftar då det är svårt att planera sin framtid i ett land där du kanske inte kommer att få stanna, säger Marie Jansen, projektledare för projektet Ungdomskoordinator.

För att göra etableringen av ungdomarna så bra och hållbar som möjligt så är samverkan med andra aktörer väldigt viktigt. Projektet har under resans gång varit i kontakt med många organisationer, föreningar och privata aktörer i Kalmar men även med andra kommuner. Allt för att ta lärdom av andra modeller för arbete med etablering men också för att skapa kontakter.

- Vi behövde hitta nya samverkansparter för att ta lärdom av andra kommuners framgångsfaktorer för arbete med etablering men också för att skapa kontakter för etablering utanför ordinarie verksamhet. För att effektivisera vårt egna arbete behövde vi också genomföra vissa förändringar inom verksamheten, säger Marie Jansen, projektledare för projekt ungdomskoordinator.

Implementera verktyg och kunskapsbank

Ett delmål har varit att skapa och implementera verktyg både för ungdomarna och boendepersonalen för att snabbt komma igång med etableringsarbetet när ungdomarna anlänt till boendet.

- Det främsta verktyget i ungdomsarbetet är den individuella framtidsplanen. Planen utformas av ungdomen tillsammans med en kontaktperson i början av sin placering på boendet. Den individuella framtidsplanen ger ungdomen möjlighet att planera hur placeringstiden ska utnyttjas för att vara självförsörjande senast vid 21-års ålder, säger Andréa Bjerén Freidenvall.

- Vi har även skapat Kunskapsbanken på Piren. Det är en sluten grupp där allt material är samlat och finns åtkomligt för de som arbetar med ungdomarna. Här finns även kontaktlistor till samverkansparter, beskrivning av överenskommelser oss emellan, rutiner för upprätthållande av samverkan, med mera, tillägger Marie Jansen.

Att materialet nu finns samlat och dokumenterat gör att all personal har samma information att tillgå. Detta främjar likabehandling i ungdomsarbetet vilket har varit en viktig aspekt i projektet.

Kontaktpersoner

Varje ungdom har en kontaktperson på boendet som stödjer ungdomen under placeringstiden. Kontaktpersonen guidar ungdomen i etableringsplaneringen, ger individuellt stöd och är kanske den viktigaste resursen för ungdomens framtida etablering. En framgångsfaktor är att ungdomen känner förtroende för sin kontaktperson och att kontaktpersonen känner sig trygg i sitt uppdrag och ramarna för detta.

- För att säkerställa att syftet med projektet lever vidare i verksamheten efter avslut har ansvaret för de olika delarna succesivt överlämnats till andra personer inom verksamheten. Vi har nu särskilt ansvariga för samverkan med bland annat Lernia, Integra och arbetsmarknadsenheten, säger Marie Jansen avslutningsvis.

Publicerad: 8 juli 2020