Introduktion och övergång på förskolan Trollet

På förskolan Trollet har vi utarbetade rutiner gällande introduktion i förskolan samt vid övergångar både mellan avdelningar och till förskoleklass.

Introduktion och inskolning sker på olika sätt beroende på barnens ålder, erfarenhet av förskola och tidpunkt på året. På våra förskolor använder vi gruppinskolning i augusti främst till våra 1-årsavdelningar, dessa inskolningar erbjuds under två veckor. Tanken är att vårdnadshavaren ska sitta stilla, vilket ger barnen möjlighet att ha fokus på att möta gruppen, miljön och pedagogerna. Genom gruppinskolning får era barn och ni som vårdnadshavare möjlighet att lära känna ert barns kamrater, dess vårdnadshavare och förskolans personal.

Vi erbjuder ett inskolningssamtal eller vårdnadshavarmöte innan ni startar hos oss där vi tillsammans planerar inskolningen kring ert barn. Ni får kännedom om förskolans organisation och rutiner och ni får möjlighet att berätta om just ert barns utveckling och behov. Efter att barnet har gått en tid hos oss har vi ett uppföljningssamtal där vi utvärderar inskolningen och er upplevelse kring förskolan.

Under inskolningen får ni vårdnadshavare möjlighet att i samarbete med våra ateljéristor jobba med barnens pärm. I pärmen samlar vi dokumentationer så att vi tillsammans med er vårdnadshavare kan ha dem som utgångspunkt i våra samtal, för att bättre förstå och möta det enskilda barnet. Vi vill ge många olika bilder om vad ett barn blir i olika sammanhang och i olika situationer.

På våra förskolor arbetar vi med åldersindelade avdelningar där miljö och material är anpassad för barnens olika åldrar. Barngruppen och i första hand förskollärarna flyttar varje höst till nästa avdelning för att möta nya utmaningar, sammanhang och tillägg av material.

På förskolan Trollet finns det avdelningar i åldrarna 1 upp till 5 år. På förskolan Ringdansen och förskolan Lokomotivet finns avdelningar i åldrarna 1 till 4 år och där börjar femåringarna på avdelningen Funkabotorget.

Överlämning och övergång mellan förskolan Trollet och Funkaboskolans förskoleklass påbörjas under hösten då det ges information på förskolans vårdnadshavarmöte om hur rutinen för överlämning och sammansättning av lärandegrupper inför övergång till förskoleklass ser ut. Barnen gör under våren flera besök på skolan för att möta nya lärare och klasskamrater.

Med en helhetssyn på barnets utveckling, socialt och i sitt lärande, vill vi ge barnet möjlighet att få möta nya och gamla kamrater i bra, fungerande lärandegrupper i skolan. Förskollärare på förskolan gör dessa med hänsyn till kunskapsutveckling och social kompetens. Funkaboskolan gör sedan nya förskoleklasser utifrån detta underlag.