Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Diskriminering och kränkande behandling på förskolan Trollet

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla elever i förskolan ska ha samma rättigheter.

Enligt diskrimineringlagen och skollagen är det förbjudet att diskriminera någon på grund av ålder, kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck och funktionshinder. Syftet med lagen är att förtydliga förskolans ansvar när det gäller att garantera alla barns trygghet i förskolan.