Diskriminering och kränkande behandling på förskolan Ögonstenen

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla elever ska ha samma rättigheter.