Verksamhetsidé och pedagogik

Vår vision är att skapa en förskola genomsyrad av glädje, kreativitet, delaktighet, vi-känsla och framtidstro. En positiv arbetsplats där alla barn och vuxna har roligt tillsammans.

Genom att kommunicera, söka ny kunskap och samarbeta med andra vill vi bidra till en levande social gemenskap som ger trygghet samt vilja och lust att leka och lära.

En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Vi arbetar aktivt med läroplanen för förskola och ger barnen möjlighet att utveckla normer och värden, utveckling och lärande, att aktivt få inflytande över sin vardag och delta i vårt arbete med demokrati.

Under dagen delar vi in barnen i mindre grupper för att erbjuda en väl avvägd dagsrytm och miljö. Pedagogerna har ett särskilt ansvar för olika grupper och kan på så sätt utmana barnen vidare både enskilt och i grupp.

Vi vill skapa möjligheter för barnen att fördjupa sig i något utifrån deras teorier och deras nyfikenhetsfrågor och har valt att jobba utifrån ett projektinriktat arbetssätt. Där får barnen möjlighet att utforska och uppleva tillsammans i för dem ett meningsfullt sammanhang. Genom detta vill vi, ge barnen verktyg till att möta sin framtid, skapa en positiv framtidstro väcka nyfikenhet, lust till att lära och förundras i vardagen. Ett mångfaldigt undersökande med ett gemensamt fokus hjälper oss att fördjupa synen på barnen och hur de försöker förstå sin omvärld. Vi har valt att jobba med ett gemensamt tema "Hållbar utveckling och hälsosam livsstil".

För att barnen ska bli delaktiga och få möjlighet att påverka sin dag utformar pedagogerna, utifrån reflektionerna av barnens upplevelser, aktiviteter som erbjuds genom att barnen får göra egna, medvetna val. Under en längre tid finns det möjlighet att välja på samma aktiviteter för att få fördjupa sig och uppleva många gånger eller välja att utmanas i något nytt.

Genom att kommunicera, söka ny kunskap och samarbeta med andra vill vi bidrar vi till en levande social gemenskap som ger trygghet samt vilja och lust att leka och lära.

Lärande är en process som leder till ett förändrat kunnande. Vi vill ge barnen förutsättningar för lärande genom:

  • Tid
  • Möjligheter
  • Samspel med andra
  • Upplevelser (gemensamma och enskilda)
  • Erfarenheter
  • Våga prova, göra
  • Våga misslyckas
  • Göra om många gånger
  • Fantasi

Hos oss får barnen genom leken uppleva engagemang, koncentration, motivation och även utmaningar, samspel och bearbetning av olika sorters erfarenheter. Barns olika former av lek är grundläggande inom förskolans utbildning och ska ges stort utrymme.

Vår förskola ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen utgår från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Fler sidor inom välkommen till förskolan halltorp

Om förskolan

Här kan du läsa mer om förskolan

Modersmål

Modersmål i Kalmar kommuns verksamheter

Miljö

Här kan du läsa mer om vårt arbete med miljö i förskolan

Matsedel och kostpolicy på förskolan

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Tillgänglighet på förskolan

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor

Planer och styrande dokument

Här hittar du länkar till styrdokument för förskolan

Senast uppdaterad: 13 maj 2024
Publicerad: 17 december 2020