Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Introduktion och övergång på förskolan Lindö

Vi tror att lärande är något som sker hela tiden tillsammans med andra i olika sammanhang.

När ditt barn börjar på förskolan placeras det i en barngrupp med barn i samma ålder. Barngruppen och personalgruppen följs sedan åt, i den utsträckning det är möjligt, tills det är dags att börja förskoleklass.

Vi planerar vår verksamhet både utifrån aktuella barngrupper men även utifrån det enskilda barnet. Vi tycker det är viktigt att stötta och utmana alla barn utifrån sina behov och kompetenser och vi har därför en specialpedagog som jobbar på förskolan Lindö. Vår specialpedagog har en handledande funktion till våra pedagoger men finns också ute i verksamheten och träffar då barn och vårdnadshavare.

På våra avdelningar arbetar förskollärare och barnskötare. Vi har en pedagogista som möter arbetslagen i reflektion och handledning för att utmana och driva verksamheten framåt. Vi möts mellan husen för att utbyta erfarenheter och lära av varandra.

I vår verksamhet finns också en IT-pedagog som ger barnen möjlighet att möta och utforska adekvat digital kompetens. IT-pedagogen jobbar också med att kompetensutveckla enhetens pedagoger.

Barnens bästa står alltid i fokus hos oss på förskolan Lindö.

Vi har valt att ha inskolning under två veckor. Första veckan är barnet i förskolan en timme per dag och andra veckan två timmar per dag. Syftet med dessa korta inskolningstider är att barnet hinner vänja sig och att det blir positiva stunder i förskolan. Då vill barnet komma tillbaka nästa dag.

Första veckan i förskolan får barnet i sin egen takt undersöka miljön och lära känna personalen och de andra barnen. Föräldrarna är ansvariga för barnet under hela första veckan vid tröst, blöjbyte med mera. Under andra veckan tar personalen successivt över ansvaret och föräldrarna kan lämna kortare stunder.

Vi räknar med att när barnen känner sig trygga i miljön och med människorna runtomkring, känner de också trygghet inför nya situationer såsom mat, vila och utevistelse på förskolan. Inskolningen börjar med att pedagogerna kallar er till ett lära känna samtal. Under andra veckan kallas ni till ett informationsmöte om förskolan där ni träffar rektor, biträdande rektor och skolsekreterare.

Våren innan era barn börjar i förskoleklass får de besök av de pedagoger som kommer vara lärare för dem i förskoleklass. De pedagogerna kommer till barnens trygga miljö på förskolan Lindö för ett första möte. Efter det mötet besöker barnen den skola där de ska börja i förskoleklassen vid ett antal tillfällen. De flesta av våra barn börjar i förskoleklass på Lindöskolan.

Under våren bjuds ni vårdnadshavare in till ett föräldramöte på Lindöskolan för att få information om förskoleklassens verksamhet, era barn är också med på mötet och skrivs där in på skolan under högtidliga former. Pedagogerna i förskolan och förskoleklass har pedagogiska överlämningar där information om vad era barn har gjort i förskolan överlämnas. Vid behov sker individuella överlämningar där du som vårdnadshavare bjuds in att delta.