Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet finns i Kalmar, Växjö och på distans. Det är Sveriges sjätte största universitet. I Linnéuniversitetets utbud finns cirka 200 utbildningsprogram, på grund- och avancerad nivå och ett stort antal fristående kurser. Universitetet rymmer cirka 44 000 studenter per år varav 16 000 är helårsstudenter.

Hela den demokratiska kedjan, från opinionsbildning och val, till juridik och verkställande av politiska beslut, ingår i området välfärdens kärna. Linnéuniversitetet har en stor bredd av professionsutbildningar och starka forskningsmiljöer bland annat inriktade på praktiknära skolforskning och socialt arbete för barn och unga. Utöver samhällsservice som polis, socialtjänst, skola och sjukvård finns här också Svenska kriminalpolitiska laboratoriet som kombinerar rättsvetenskap med polisiär forskning, kriminologi och socialt arbete.

Läs mer hos Linnéuniversitetet här Länk till annan webbplats.

Linnéuniversitetet samlar unik skoglig och skogsindustriell forskning och utbildning. Med målet att ta ett helhetsgrepp över hela värdekedjan angrips dagens och morgondagens hållbarhetsutmaningar på ett systematiskt sätt. Från trädet i skogen, via utveckling och produktion till en lång och hållbar livstid för det som skapas. Skogens värden inkluderar såväl skogsbruk och träbyggnadsteknik som smart produktion, digitalisering och dataintensiva tillämpningar. Alltid med skogens betydelse för biologisk mångfald, turism, kulturarv och konstnärliga uttryck i åtanke.

Läs mer hos Linnéuniversitetet här Länk till annan webbplats.

Vatten och i synnerhet Östersjön har varit ett av Linnéuniversitetets starka områden ända sedan starten. Här finns flera forskargrupper med en gemensam inriktning på hållbar förvaltning av vattenresurser. Förutom Sjöfartshögskolan med gamla anor finns också en väletablerad spetsforskningsmiljö med viktig infrastruktur, där laboratorier och provtagningsstationer möjliggör unika studier av Östersjön.

Läs mer hos Linnéuniversitetet här Länk till annan webbplats.

Med en åldrande befolkning och högre krav på individualiserad vård står vårdsektorn inför stora utmaningar. Vård och hälsa samlar utbildningsprogrammen och knyter samman vårdvetenskaplig och medicinsk forskning. Inom området ryms såväl spetsforskning inom biomaterialkemi som vårdvetenskap med inriktning på akutvård, palliativ vård och vård av äldre kroniskt sjuka.

En viktig satsning inom området är eHälsoinstitutet – mötesplatsen som verkar för en sund, kunskapsbaserad och ändamålsenlig användning av digital teknik inom vård och omsorg.

Läs mer hos Linnéuniversitetet här Länk till annan webbplats.

Med människors förändrade levnadsmönster öppnar sig nya perspektiv, såväl globalt som regionalt. Här finns ett framväxande område som studerar vad som händer när människors rörlighet över jorden ökar, när demokratin ifrågasätts, utmaningarna inom utbildning växer och kraven på hållbarhet ökar.

Här finns forskningsmiljöer inom turism, entreprenörskap, migration och digital humaniora med samlad spetsforskning inom språk, historia, film-, biblioteks- och informationsvetenskap. Blicken finns såväl i vår historia som i framtiden.

Ett exempel på områdets styrka är UNESCO-professuren i tillämpat kulturarv, som funnits vid Linnéuniversitetet sedan 2017.

Läs mer hos Linnéuniversitetet här Länk till annan webbplats.

Fler sidor inom linnéuniversitetet i kalmar - ett stadsintegrerat universitet

Universitetskajen

Universitetsområdet i Kalmar, universitetskajen, färdigställdes under 2021. Lär känna området och historien bakom!

Invigning av universitetskajen

Universitetskajen invigdes i augusti 2021 efter många års planerande, byggande och flyttande.

Senast uppdaterad: 26 april 2024
Publicerad: 17 april 2024