Gräsmatteängar ger ökad biologisk mångfald

Illustration på en gräsmatteäng med humlor och bin.

Insekter som bin, humlor och fjärilar, behöver blommande växter från tidig vår till sen sommar för att hitta nektar. I utbyte så pollinerar de blomman, som därmed kan sätta frö.

För att vi människor ska få frukt och grönsaker så behöver vi pollinerande insekter, och ju större mångfald av dessa som det finns, desto bättre blir pollineringen.

Örtrika, blommande ängar och betesmarker är en viktig naturtyp för pollinerande insekter, och i takt som de har försvunnit i vårt landskap så har även insekterna minskat. Ett sätt att hjälpa våra bin, blomflugor och fjärilar är att låta våra art- och örtrika gräsmattor få blomma ut med arter som pollinerade insekter gillar.

Vi har därför förändrat hur vi sköter några gräsytor, för att istället låta dem bli gräsmatteängar. En del slår vi bara sent på sommaren, andra slår vi några gånger under säsong och andra klipps med mycket glesa intervall. När vi väljer ut ytorna tar vi hänsyn till trafiksäkerheten och hur de används.

Centrala Kalmar

 • Arrheniusgatan
 • Bergaparken, yta inne i skogen vid vattentornet
 • Bergaparken, runt nya vattentornet
 • Bergaparken, längs gång-och cykelväg mitt emot lekplatsen
 • Bergaparken, vid fotbollsplanen
 • Djurängen och Berga centrum
 • Drottning Margaretas väg
 • Enighetensväg
 • Erik Dahlbergs väg
 • Floravägen/Tallhagsvägen
 • Gröndalsvägen
 • Jutnabbevägen
 • Kalmarsundsparken/Drottnings Margaretas väg
 • Lindöpromenaden, utanför Lindöskolan
 • Löpstensvägen
 • Norra vägen, olika ytor ifrån Tyska vägen till Ölandsleden
 • Norra vägen/Slöjdaregatan
 • Norrlidsparken, längs fotbollsplanen och kullarna
 • Norra vägen/Vimpeltorpsvägen
 • Skälby
 • Sturevägen / Stensviksvägen
 • Svensknabben
 • Södra kanalgatan
 • Södra vägen /Gasverksgatan
 • Trollbackevägen, längs gång- och cykelvägen
 • Tyska vägen
 • Törnbyslätt, längs gång- och cykelvägen
 • Törnebladhs väg
 • Utvecklingsvägen
 • Villagatan
 • Visionsvägen
 • Trångsundsvägen
 • Ängö hamngata
 • Ängöleden, vägslänter

Lindsdal

 • Korsning Kalmarvägen/Nils Holgerssons väg
 • Delar av Lindsdalsvägen

Hagby, norra

 • Halmvägen
 • Linvägen
 • Timotejvägen

Ljungbyholm

 • Tunnbindarvägen bakom affären

Trekanten

 • Fotbollsplanen
 • Nya vägen
 • Nävergatan
 • Ängsgatan

Fler sidor inom biologisk mångfald

Fruktlundar

För gynna den biologiska mångfalden har vi anlagt fruktlundar på flera platser.

Giftfri trädgård

Här får du mer information och konkreta tips på hur du kan få en grönskande och giftfri trädgård.

Invasiva arter

Främmande, invasiva arter har stor påverkan på vår biologiska mångfald.

Kalmars eklandskap

I Kalmar kommun finns många gamla ekar och sällsynta arter som lever i dem. Vi jobbar för att bevara dessa.

Naturvärden i ekskogsmiljöer

Vi har gjort en inventering av några särskilt intressanta områden i kommunen där sällsynta arter lever.

Publicerad: 5 januari 2023