Sota själv

Grundprincipen är att kommunen ska ansvara för såväl sotning som brandskyddskontroll. Lagen ger emellertid kommunen möjlighet att låta en fastighetsägare själv, eller via någon annan, utföra sotning inom den egna fastigheten.

  • Ansökan skickas till Kalmar brandkår, adress finns på ansökningsblankettenpdf.
  • Ansökan skickas på remiss till skorstensfejarmästaren, som anger eventuella föreläggande under senare år.
  • Dispenser beviljas normalt på tio år.
  • Kontrollbok ska föras på platsen.

Återkallande av dispens görs endast av Kommunstyrelsen (om det inte sker på den sökandes egen begäran).

Räddningstjänsterna i Kalmar län har gemensamt tagit fram riktlinjer för medgivande att sota själv. Dessa innebär att en fastighetsägare får sota själv efter att ha genomgått en kortare utbildning (under förutsättning att sotningen inte påverkar annans liv eller egendom).

För tillfället finns en lämplig utbildning som har tagits fram av Svenska brandskyddsföreningen i samråd med Sveriges skorstensfejarmästares riksförbund och MSB. Den omfattar cirka fyra-sex timmar och innehåller bl.a. anläggningskunskap, sotningsteknik och eldningskunskap. Fler anordnare av sotningsutbildningar är på gång och kan tänkas erbjuda likvärdiga utbildningar även här i Kalmar län.

Utbildningskrav

  • Där det inte påverkar annans liv eller egendom - sotningsutbildning av
    Svenska brandskyddsföreningen eller annan likvärdig.
  • Där det påverkar annans liv eller egendom, samt när annan än fastighetsägaren ska utföra sotningen - utbildning lägst motsvarande skorstensfejare.

Kontakt

Senast uppdaterad: 21 juli 2022
Publicerad: 12 juni 2017