Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Kultur i utbildningsförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning

Förskola, särskola och grundskola i Kalmar kommun, erbjuder en kulturgaranti som ger alla barn möjlighet att möta kultur i olika former. Att koppla läroplanens mål till kulturen stärker elevernas helhetsyn och förmåga att se de stora perspektiven.

”Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet” Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.”

Skapande skola, statliga medel

 • Ansökan till Kulturrådet
 • Syfte - att stärka samverkan mellan skola och professionell kultur. Mål att elever ska få tillgång till flera uttrycksformer inom kultur och ge möjlighet till eget skapande . Skapande skola är ett komplement till skolornas egen kulturbudget.
 • Tid - Höstterminen
 • Uppföljning till Kulturrådet.

Central kultur/kulturgaranti, kommunala medel

 • Beslut i Kalmar kommun.
 • Syfte - att ta del av många olika uttrycksformer som språk, bild, musik, drama och dans samt utveckla kännedom om samhällets kulturutbud.
 • Tid - vårterminen
 • Uppföljning till Utbildningsförvalltningen.

Estetiska lärprocesser, Länsmuseet Ateljen Byteatern, nämnders medel (UN och SKDN)

 • Beslut i Utbildningsnämnd och Södermöre kommundelsnämnd
 • Syfte - att ge fler möjligheter att integrera kulturella och konstnärliga uttrycksformer och sammanhang i skolan.
 • Tid - läsårens terminer
 • Uppföljning till utbildningsnämnden.

Fler sidor inom grundskola

Senast uppdaterad: 9 mars 2021
Publicerad: 2 april 2020