Kultur i utbildningsförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning

Förskola, särskola och grundskola i Kalmar kommun, erbjuder en kulturgaranti som ger alla barn möjlighet att möta kultur i olika former. Att koppla läroplanens mål till kulturen stärker elevernas helhetssyn och förmåga att se de stora perspektiven.

”Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet” Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.”

Skapande skola, statliga medel

 • Ansökan till Kulturrådet
 • Syfte - Statsbidraget gör att konst och kultur integreras i grundskolan på lång sikt. Det bidrar till att elever får större möjligheter till eget skapande genom möten med professionella kulturaktörer och kulturverksamheter. Skapande skola är ett komplement till skolornas egen kulturbudget.
 • Tid - Höstterminen
 • Uppföljning till Kulturrådet.

Central kultur/kulturgaranti, kommunala medel

 • Beslut i Kalmar kommun.
 • Syfte - att ta del av många olika uttrycksformer som språk, bild, musik, drama och dans samt utveckla kännedom om samhällets kulturutbud.
 • Tid - vårterminen
 • Uppföljning till Utbildningsförvalltningen.

Estetiska lärprocesser, Länsmuseet Ateljen Byteatern, nämnders medel (UN och SKDN)

 • Beslut i Utbildningsnämnd och Södermöre kommundelsnämnd
 • Syfte - att ge fler möjligheter att integrera kulturella och konstnärliga uttrycksformer och sammanhang i skolan.
 • Tid - läsårens terminer
 • Uppföljning till utbildningsnämnden.

Fler sidor inom grundskola

Våra verksamheter - förskoleklass, grundskola och fritidshem

Kalmar kommuns skolor finns i hela Kalmar kommun, nära där eleverna bor.

Grundskolor

Här är alla skolor i Kalmar kommun listade

Frågor och svar Grundskola

Frågor och svar för grundskolan i Kalmar kommun

Läsårstider kommunala grundskolor

Läsårstider, lov- och studiedagar för skolor i Kalmar kommun

Betyg och betygssättning

På skolverkets sida kan du läsa mer om betygssättning

Platserbjudande till förskoleklass

En elev som ska börja i förskoleklass erbjuds plats på en skola i det upptagningsområde eleven bor i.

Skolstart

För dig som har ett barn som ska börja skolan.

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 15 november 2021
Publicerad: 2 april 2020