Bygdeväg Förlösa

Karta med aktuella vägsträckor utmärkta.

Karta med aktuella vägsträckor utmärkta.

Förlösavägen skyltas och målas om till en så kallad bygdeväg på delsträckan mellan Ödlingstorp och Stinsvägen. Det handlar om en sträcka på cirka 700 meter.

En bygdeväg är mellan 5-7 meter bred och har ett enda dubbelriktat körfält som är så pass smalt att två bilar inte kan mötas utan att köra ut på vägrenen. På vardera sidan av körfältet finns alltså vägrenar som nyttjas av gångtrafikanter och cyklister. Vid mötet bil-bil får bilarna nyttja vägrenarna med stor hänsyn till de gång- och cykeltrafikanter som befinner sig där. När bilisten inte har möte med andra trafikanter ska bilen framföras i körfältets mitt, det vill säga inte ute på vägrenen. Vägrenen ska även användas vid skymd sikt men just på Förlösavägen är siktförhållandena mycket goda på hela vägsträckan. Bygdevägen ger gång- och cykeltrafikanter ett specifikt utrymme att vara på samtidigt som det nedsmalnade bilkörfältet kan bidra till att dämpa farten hos bilisterna.

Såhär fungerar en bygdeväg

Vägmålning på vägen påvisar ett körfält för bilister och bred vägren för cyklister och gående.

Körfältet i mitten delas av bilister, som vid möte med annan bil får använda vägrenen med stor hänsyn till gående och cyklister som vistas där.

Fler sidor inom gator och vägar

Bidrag enskilda vägar

Bidrag för enskilda vägar

Bygdeväg/bymiljöväg i Smedby

Resultat på enkäten om hur den nya bygdevägen/bymiljövägen i Smedby upplevs

Bygdeväg Drag-Revsudden

Sträckan Drag-Revsudden på väg 592 kommer att bli en så kallad bygdeväg.

Gatubelysning

Den offentliga belysningen är viktig både för att du ska känna dig trygg och för trafiksäkerheten.

Häckar och buskage

Fri sikt i korsningar ger säker trafik på bostadsgator

In- och utfarter

Du som saknar in- och utfart från din fastighet kan ansöka om att anlägga en.

Samförläggning

Genom att planera våra arbeten tillsammans minskar vi störningar och håller kostnaderna nere.

Svensk trafikföreskriftförsamling (STFS)

Här kan du söka på Transportstyrelsens samlade trafikföreskrifter.

Trafiksäkerhet på din gata

Alla trafikanter tillsammans med kommunen behöver hjälpas åt för att skapa en god gatumiljö

Senast uppdaterad: 10 maj 2024
Publicerad: 25 april 2024