Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Bygdeväg Drag-Revsudden

Karta med aktuella vägsträckor utmärkta.

Karta med aktuella vägsträckor utmärkta.

Stora delar av sträckan Drag-Revsudden på väg 592 är en så kallad bygdeväg. I kombination med nya hastighetsbegränsningar vill vi skapa en säkrare trafikmiljö på en sträcka som är smal, slingrig och bitvis har dålig sikt.

Den 3/10 2022 tog kommunen över vägansvaret för delsträckan Drag-Revsudden på väg 592 från Trafikverket. Vägsträckan är smal och tillåter inte att separata gång- och cykelbanor byggs, så för att skapa en säkrare trafikmiljö genomfördes en rad andra åtgärder. Sträckan med hastighet 40 km/timmen förlängdes med 2,4 kilometer för att innefatta all sammanhängande bebyggelse i Drag, Boda och Revsudden. Vägen målades även om till bygdeväg i Drag-Boda respektive Revsudden. Syftet är främst att skapa en tryggare situation för de oskyddade trafikanter som vistas på vägen.

Vad innebär bygdeväg?

Bygdevägen har en dubbelriktad körbana som är så pass smal att två bilar inte kan mötas. På vardera sidan av körbanan finns en väl tilltagen vägren där cyklister och gående trafikerar. Vid mötet bil-bil får bilarna nyttja vägrenarna med stor hänsyn till de gång- och cykeltrafikanter som kan befinna sig där. Bygdevägen ger gång- och cykeltrafikanter ett specifikt utrymme att vara på samtidigt som det betydligt smalare bilkörfältet kan dämpa farten för bilisterna. Bussen stannar vid busshållplatserna precis som vanligt. Bussen får stanna vid vägkanten i och med att det är en vägren med streckad vägkantlinje och alltså inte en gång- och cykelbana med heldragen linje.

Vägmålning på vägen påvisar ett körfält för bilister och bred vägren för cyklister och gående.

Körfältet i mitten delas av bilister, som vid möte med annan bil får använda vägrenen med stor hänsyn till gående och cyklister som vistas där.

Flera åtgärder planeras

Kommunen har ett ytterligare antal preliminära trafiksäkerhets- och trygghetsskapande åtgärder planerade. Åtgärderna är ännu inte detaljprojekterade och tidpunkten för genomförandet är inte bestämd.

  • Flytta på hållplatserna Långö och Drag cirka 70-100 m österut, för att komma närmare de anslutande gator där de flesta skolungdomarna bor. På så sätt behöver ungdomarna (och andra) gå en kortare sträcka på Revsuddevägen då de ska till eller från bussen.
  • Ny busshållplats i Boda i färdriktning västerut mot Rockneby. Idag angör busslinje 170 en hållplats söder om Revsuddevägen i båda riktningarna, vilket tvingar skolungdom med flera att korsa vägen varje gång. Genom att en ny hållplats angörs på norra sidan av vägen kan alla gå till den hållplatsen via bygdevägens vägrenar på ett tryggare sätt.
  • Nytt övergångsställe vid Äspelundsvägen – Revsuddevägen i Boda. För att göra passagen över Revsuddevägen tryggare anordnas ett övergångsställe i anslutning till korsningen.
  • Kompletterande vägbelysning där det idag helt saknas, dels i västra Drag samt en delsträcka mellan Boda och Revsudden.

Fler sidor inom gator och vägar

Bidrag enskilda vägar

Bidrag för enskilda vägar

Bygdeväg/bymiljöväg i Smedby

Resultat på enkäten om hur den nya bygdevägen/bymiljövägen i Smedby upplevs

Häckar och buskage

Fri sikt i korsningar ger säker trafik på bostadsgator

Samförläggning

Genom att planera våra arbeten tillsammans minskar vi störningar och håller kostnaderna nere.

Svensk trafikföreskriftförsamling (STFS)

Här kan du söka på Transportstyrelsens samlade trafikföreskrifter.

Trafiksäkerhet på din gata

Alla trafikanter tillsammans med kommunen behöver hjälpas åt för att skapa en god gatumiljö

Senast uppdaterad: 21 april 2023
Publicerad: 29 september 2022