Häckar och buskage

För att trafiken på våra gator ska vara säker och en trygg plats för alla att vistas på är fri sikt i vägkorsningar viktigt. Träd, buskar och häckar ska vara klippta så att de inte skymmer sikten för trafikanter.

Många människor skadas i onödan varje år på grund av dålig sikt. Du som är tomtägare är skyldig att se till att riskerna för olyckor begränsas.

Tänk på att växterna kanske inte bara skymmer sikten i vägkorsningar, utan även gömmer skyltar, vägmärken och gatlysen. Du kan göra några enkla åtgärder före och under sommaren för att rädda liv!

Bilden visar hur du behöver klippa din häck för att medtrafikanter ska få bästa sikten.

Du som har tomt intill gata

Träd, häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om de sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att
det är fri höjd för trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är:

  • över gångbana minst 2,5 meter
  • över cykelväg minst 3,2 meter
  • över körbana minst 4,6 meter
Bilden visar hur mycket du måste klippa ner din häck vid utfarten på din tomt

Du som har utfart mot gata

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Bilden visar hur mycket du behöver klippa ner buskage och häckar på din tomt om du har en hörntomt

Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

Plan- och bygglagen 8 kap 15 §

"En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer."

Illustration på träd

Några rekommendationer

Träd och buskar växer!

För att behålla en god sikt är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt så att man placerar dem tillräckligt långt från vägen.

Illustration som visar avstånd mellan gata och planterade buskar och träd

Plantera på rätt ställe!

Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgräns. Häck- och buskplantor bör placeras minst 60 cm innanför tomtgräns.

Hos plantskolor kan du få tips om arter som passar trädgården klimat- och funktionsmässigt, liksom skötselråd.

Lämpliga häckväxter:

Friväxande låg häck: liten svart aronia, björkspirea, hybridspirea, mahonia, ölandstok.

Klippt häck: avenbok, bok, hagtorn, häckkaragan, idegran, liguster, måbär, naverlönn, oxbär, spirea, syren.

Häckplantor planteras normalt tre stycken per löpmeter. I samband med vårplantering beskärs häckplantan. Vid höstplantering väntar man med beskärningen till påföljande vår. Häckplantan klipps ned till halva höjden för att den ska ge tillräckligt med nya skott nedtill.

Fler sidor inom gator och vägar

Bidrag enskilda vägar

Bidrag för enskilda vägar

Bygdevägar i Kalmar kommun

Bygdeväg är en relativt ny vägtyp som finns på fem platser i Kalmar kommun.

Gatubelysning

Den offentliga belysningen är viktig både för att du ska känna dig trygg och för trafiksäkerheten.

In- och utfarter

Du som saknar in- och utfart från din fastighet kan ansöka om att anlägga en.

Samförläggning

Genom att planera våra arbeten tillsammans minskar vi störningar och håller kostnaderna nere.

Svensk trafikföreskriftförsamling (STFS)

Här kan du söka på Transportstyrelsens samlade trafikföreskrifter.

Trafiksäkerhet på din gata

Alla trafikanter tillsammans med kommunen behöver hjälpas åt för att skapa en god gatumiljö

Senast uppdaterad: 15 januari 2021
Publicerad: 17 oktober 2018