Riktlinjer för kommunens partnerskap med idéburna aktörer (IOP)

För att säkerställa och underlätta en likvärdig behandling för kommunens samverkan med idéburna organisationer har ”Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap” nu antagits av kommunstyrelsen.

Genom tydliga riktlinjer kan idéburna offentliga partnerskap skapa ett mervärde för kommunens invånare och vara ett bra komplement till kommunens egna verksamheter.

Det finns samhällsutmaningar som är komplexa och där det inte finns några färdiga lösningar eller tjänster som kan upphandlas. Dessa fall lämpar sig väl för ett samarbete mellan offentlig sektor och civilsamhällets organisationer.

- Vi är, och ska fortsätta vara, en av Sveriges mest hållbara kommuner och Agenda 2030 är vägledande för allt arbete i kommunen. Vi gör väldigt mycket i den egna verksamheten för att hantera våra utmaningar på lokal nivå, men tillsammans med andra aktörer i samhället kan vi komma ännu längre, säger Dzenita Abaza, kommunalråd (S).

Syftet med riktlinjerna är att vara en vägledning i processen att ta fram ett så kallat IOP-avtal. Överenskommelsen bygger på tillit snarare än detaljreglering och bägge parter är med och bidrar till verksamheten på olika sätt.

- Idéburet offentligt partnerskap är ett komplement till föreningsbidrag och offentlig upphandling. Vi märker att intresset för samverkan med civilsamhället har ökat och jag är glad att vi nu har riktlinjerna på plats, säger Liselotte Ross, kommunalråd (V).

Kalmar kommuns enhet för hållbarhet och strategi får en rådgivande funktion och ska årligen följa upp hur samtliga IOP utvecklas och redovisa dessa för kommunstyrelsens arbetsutskott.

Publicerad: 29 november 2022