Kalmar kommun mentor för Karlskrona och Karlstad i jämställdhetsarbete

jämställdhet

Under 2019 deltog Kalmar kommun i projekt Modellkommuner där ett antal kommuner utvecklade sitt jämställdhetsarbete genom systematiska jämförelser, så kallad benchmarking. Nu fortsätter Kalmar kommun som mentor och bollplank åt två kommuner i nästa omgång av Modellkommuner.

Det är Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som driver projektet, med syftet att fler kommuner kan erbjuda olika grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar en jämställd service.

I satsningen utvecklar deltagarna sitt jämställdhetsarbete genom att systematiskt jämföra sina arbetssätt med varandra, så kallad benchmarking. Det är fjärde omgången och över 30 kommuner och sex regioner har redan deltagit.

Mentorer stöttar arbetet

Kommuner som deltagit tidigare agerar mentor och bollplank åt två eller tre nya kommuner. Genom mentorskapet fortsätter även kommunen benchmarka och vidareutveckla sitt eget jämställdhetsarbete.

Fokus ligger på ett systematiskt lärande, det vill säga att både lära in och lära ut kunskap, metoder och erfarenheter. Lärandet tas tillvara i respektive kommun genom att förbättringsarbeten implementeras, sprids och följs upp på hemmaplan. Mentorerna bidrar med erfarenheter och konkreta lärande exempel från sina organisationer.

– Det har varit väldigt lärorikt att kunna jämföra sitt eget arbetssätt med hur de gör i en annan kommun. Nu får vi en ny roll, som bollplank åt Karlstad och Karlskrona. Det betyder förstås inte att vi är klara med vårt jämställdhetsarbete, jag tror vi kan lära oss mycket genom att följa andra kommuners arbete med detta, säger Liselotte Ross (V) kommunalråd.

Politiker, chefer och nyckelpersoner

Deltagarna träffas fem gånger under ett år: en politiker, en chef och en jämställdhetsstrateg från varje kommun. Mellan träffarna genomförs förbättringsarbeten på hemmaplan, med stöd från SKR.

– Att ha med alla tre nivåer är en avgörande framgångsfaktor. Politiker benchmarkar med politiker, chefer med chefer och strateger med strateger, samtidigt som satsningen ger nivåerna möjlighet att arbeta tillsammans, säger projektledare Love Nordenmark.

Senast uppdaterad: 22 februari 2021
Publicerad: 26 januari 2021