Liten risk att utsättas för brott i Kalmar

Sedan slutet av 1990-talet har polisen i samverkan med Kalmar kommun genomfört en lokal trygghetsmätning i Kalmar.

Undersökningen är en enkätundersökning som år 2020 skickades ut till cirka 4 200 individer i åldersspannet 16–85 år i Kalmar kommun. Resultatet av trygghetsmätningen ger en bild av invånarnas utsatthet för brott och hur de upplever situationen i Kalmar.

Resultatet för 2020 ligger på ungefär samma nivåer som de senaste fyra åren med förhållandevis låga problemnivåer och en fortsatt låg nivå av oro att utsättas för brott.

Andelen som inte har varit utsatta för något som helst brott de senaste 12 månaderna var 79 procent och redovisar därmed liknande värden som de senaste sju åren. Andelen utsatta för mängdbrott har stabiliserat sig under de senaste sju åren, och ligger mellan 11–13 procent, vilket är en nivå långt under perioden 2005–2009.

Undersökningen visar ett större generellt problem över hela kommunen: trygghetskänslan utomhus ensam en sen kväll. I första hand gäller det Funkabo, Norrliden, Oxhagen och Smedby.

– Undersökningen är en av de största medborgarundersökningar som kommunen är med och genomför och vår bedömning är att den ger en bra och bred bild av invånarnas upplevelse av trygghet, säger Dzenita Abaza, ansvarigt kommunalråd i Kalmar med ansvar för trygghetsfrågorna.

– Tillsammans med andra underlag, bland annat brottsstatistik och välfärdsbokslut, är undersökningen en vägledning för kommunala prioriteringar för att öka invånarnas trygghet. De områden som särskilt indikerar att många upplever otrygghet i sitt bostadsområde sen kväll har sedan tidigare prioriterats i polisens och kommunens samverkan inom trygghetsarbetet bland annat i de gemensamma medborgarlöftena. Men aktuellt resultat pekar på att vi inte nått så långt som vi har önskat. Här behöver vi utveckla arbetet ytterligare, och tillsammans med polisen är vi överens om att prioriteringen av dessa områden ska fortsätta säger Dzenita Abaza.

Mätningen visar att utsattheten för brott är låg

Trygghetsmätningen 2020 skickades ut under sensommaren och resultaten sammanställdes och presenterades under november/december.

Sammanlagt skickades cirka 5 400 enkäter ut inom lokalpolisområde Kalmar (Borgholm, Kalmar och Mörbylånga kommuner) och svarsprocenten var cirka 65,5 procent. I Kalmar kommun skickades cirka 4 200 enkäter ut, uppdelat på 14 kommundelar.

Trygghetsmätningen mäter utsatthet av brott och upplevd trygghet. Frågorna sträcker sig över områden som utomhusstörningar, utemiljön i sitt närområde, missbruksproblem et cetera.

Mätningen graderas i ett indexvärde från 0–6. 0–2 är grönt läge, 3–4 är orange läge och 5–6 är rött läge. Genomsnittsvärdet för 2020 års trygghetsmätning i Kalmar kommun ligger på 1,63. Som jämförelse låg indexvärdet på 1,50 år 2019, 1,47 år 2018 och 1,56 år 2017.

Kommundelarna ligger inom intervallet 1,88 och 1,34. Högst ligger Kvarnholmen, lägst Kalmar Norra (Lindsdal/Läckeby/Rockneby).

Utsattheten för brott är låg. Samtliga kategorier inom utsatthet för brott och oro att utsättas för brott ligger på ettor(1) och tvåor(2). 13 procent har utsatts för minst ett mängdbrott. 78,3 procent av de svarande uppger att de inte blivit utsatta för något som helst brott alls.

De konkreta problembilder som lyfts i kommunen i stort är framförallt trafikrelaterat (bilar kör för fort, mopedkörning), nedskräpning/skadegörelse, missbruksproblematik (problem knutna till personer och/eller bostäder/platser). Den oro som lyfts fram är främst oron för att vistas ute ensam en sen kväll och oro att utsättas för inbrott.

Polisens trygghetsmätning är en av flera viktiga pusselbitar när lokalpolisområde Kalmar och Kalmar kommun gör sin lägesbild och prioriterar det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Trygghetsmätningen är även en viktig del när vi tar fram våra medborgarlöften, eftersom dessa i större grad ska verka för den oro och utsatthet som kommunmedborgarna själva ger uttryck för.

Publicerad: 18 januari 2021