Linda är Kalmars första kommundoktorand

Linda Erlandsson är från och med den 1 september 2020 Kalmar kommuns första kommundoktorand.

Det är ett uppdrag som innebär att hon kombinerar sin tjänst som kvalitets- och verksamhetsutvecklare inom äldreomsorgen, med att vara en del av Fortes forskarskola, en statlig satsning på forskning inom hälsa, välfärd och arbetsliv.

– Det bästa av två världar, säger hon själv om uppdraget.

Under de fyra kommande åren kommer Linda Erlandsson att bedriva forskning på halvtid med fokus på kvaliteten i Kalmar kommuns äldreomsorg. Uppdraget är en viktig del i arbetet och målsättningen för att bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner.

– Äldre personers upplevelser av socialpolitiska insatser är en viktig källa till kunskap inom socialt arbete. Tidigare forskning kring kvalitet är omfattande och skiljer sig åt beroende på vilken kvalitet som studeras. Det finns en intressant polarisering mellan reformkritiska och reformvänliga perspektiv. Det gör frågan komplex och det är gråzonen däremellan som jag tycker är så spännande, beskriver Linda.

Inför arbetet har Linda gjort en preliminär forskningsplan, där avsikten är att forska i nöjdheten och inflytandet i omsorgen enligt en forskningsmetod med stort fokus på de äldres delaktighet som genererar kunskap och lärande i organisationens alla led.

Samhällsbilden av äldreomsorgen i stort beskrivs ofta som pressad, något som Linda till viss del kan hålla med om.

– Mycket fungerar fantastiskt bra men det finns utmaningar på samhällsnivå som påverkar äldreomsorgen lokalt. Enligt Sveriges Kommuner och Regioner förväntas de ekonomiska utmaningarna öka och invånarna har högre krav på kvalitet i äldreomsorgen, vilket bidrar till högre krav på individinflytande och kvalitetssäkring. Det är stora utmaningar som också blir intressanta paradoxer. Därför känns det särskilt bra att Kalmar kommun vill satsa på den här forskningstjänsten, avslutar Linda Erlandsson.

Kalmar kommun och Linnéuniversitetet i samarbete

Inom social omsorg

  • Kommunaldoktorand som arbetar halva tiden i verksamheten som utvecklare och halva tiden med forskning på Linnéuniversitetet, med fokus på de äldres upplevelse av kvalité i vården.
  • Socionomstudenter gör sin VFU i verksamheten med bland annat praktik som enhetschef eller biståndshandläggare. Flera av dessa får även senare sommaranställning.

Inom hälso- och sjukvård

  • Klinisk lektor, en tjänst som samfinansieras med Linnéuniversitetet. Arbetet är inriktat mot sjuksköterskeprogrammet.
  • Sjuksköterskestudenter gör praktik i verksamheten under både termin 2 och termin 5.
  • Projekt som tittar på måltidssituationen och hur den kan förbättras för omsorgstagare och personal.

Inom E-hälsa

  • Utvärdering av läkemedelsautomater inom hemtjänsten. Automaten påminner om att ta medicinen, och den fortsätter att påminna om patienten inte tar den. Den gör det också möjligt för omsorgen att följa automaten på distans och se hur efterlevnaden fungerar.
Senast uppdaterad: 31 januari 2022
Publicerad: 29 september 2020